Przypomnijmy, resort sprawiedliwości, który odpowiada za przygotowanie nowelizacji, uwzględnił część uwag rady legislacyjnej. Chodziło przede wszystkim o doprecyzowanie nowej przesłanki niegodności dziedziczenia w przypadku dziedziczenia ustawowego. Projektodawca zakłada w niej, że sąd za niegodnego może uznać takiego spadkobiercę, który uporczywie uchylał się od opieki nad spadkodawcą lub nie uiszczał wobec niego należnych świadczeń alimentacyjnych. RL zwróciła uwagę przede wszystkim na to, że nie jest jasne, czy zobowiązanie do łożenia alimentów oraz opieki powinno być stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądowym. Dlatego w nowej wersji uzasadnienia do projektu jednoznacznie wskazano, że nie jest to konieczne, a ocena sytuacji należy wyłącznie do sądu. Znaczenie w sprawie będzie miało również ewentualne przebaczenie ze strony spadkodawcy. „Proponowana regulacja nie zagraża interesom spadkodawcy i nie uniemożliwia mu decydowania o tym, czy dana osoba będzie rzeczywiście niegodna dziedziczenia po nim. (…)” – podkreślono w uzasadnieniu. Projektodawcy tłumaczą, że sąd rozpoznający sprawę o uznanie danego spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia będzie badał w toku postępowania dowodowego m.in., czy spadkodawca przebaczył spadkobiercy.
Ze względu na ryzyko niezgodności z konstytucją MS zlecił przygotowanie opinii prawnej, zatem przepis dotyczący spadkobierców koniecznych może jeszcze ulec zmianie