Które spółki handlowe podlegają unijnej dyrektywie o łączeniu się spółek
Łączenia transgraniczne są dopuszczalne między spółkami kapitałowymi, na których łączenie zezwala prawo krajowe. Zgodnie z art. 5162 k.s.h. w połączeniu nie może uczestniczyć: zagraniczna spółdzielnia, choćby spełniała kryteria spółki zagranicznej, wskazane w ustawie oraz spółka, której celem jest zbiorowe inwestowanie kapitału pozyskanego w drodze emisji publicznej, działająca na zasadzie dywersyfikacji ryzyka i której jednostki uczestnictwa są na żądanie ich posiadaczy odkupywane lub umarzane bezpośrednio lub pośrednio z aktywów spółki.
Co do zasady określonej w art. 5161 k.s.h. połączenie transgraniczne spółek podlega przepisom regulującym łączenie się spółek, chyba że przepisy nowego rozdziału 21 stanowią inaczej.
Nowe przepisy podkreślają udział pracowników w połączeniu. Plan połączenia transgranicznego powinien zawierać m.in. procedury, według których zostaną określone zasady udziału pracowników w ustaleniu ich praw uczestnictwa w organach spółki przejmującej lub nowo zawiązanej, jak też prawdopodobny, wpływ połączenia na stan zatrudnienia w spółce przejmującej bądź nowo zawiązanej.
W sposób odmienny, niż w razie krajowego połączenia, art. 5164 par. 1 k.s.h. uregulował kwestię warunków ogłoszenia planu połączenia. Przy połączeniu plan ogłasza się nie później niż na sześć tygodni przed dniem powzięcia pierwszej uchwały w sprawie połączenia, w razie połączenia transgranicznego musi to nastąpić nie później niż na miesiąc przed datą zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia spółki, na którym ma być podjęta uchwała o połączeniu.
Wspólnik spółki przejmowanej może żądać wykupienia jego udziałów albo akcji przez spółkę przejmującą na zasadach określonych w art. 417 k.s.h. W razie czynności transgranicznej wspólnik spółki krajowej może żądać odkupu jego udziałów lub akcji, tylko wówczas gdy głosował przeciwko uchwale o połączeniu i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. Żądanie odkupu musi zgłosić na piśmie, w ciągu dziesięciu dni od podjęcia uchwały o połączeniu, dotaczając dokument akcji.
Szczególną regulacją objęto również prawo wystąpienia o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały. Na przykład wyklucza ono po dniu połączenia możliwość uchylenia albo stwierdzenie nieważności uchwały o połączeniu oraz wyłącza możliwość wytoczenia po dniu połączenia powództwa o uchylenie albo o stwierdzenie nieważności uchwały przeciwko spółce przejmującej albo spółce nowo zawiązanej. Zarząd spółki składa wniosek do sądu rejestrowego o wydanie zaświadczenia o zgodności z prawem polskim połączenia transgranicznego w zakresie procedury podlegającej temu prawu.