Pracodawcy, zachęcając nowych pracowników do zawarcia umowy o pracę, oferują im często dużo wyższe wynagrodzenie od uzyskiwanego przez pracowników z długoletnim stażem, zatrudnionych na porównywalnych stanowiskach. Czy takie postępowanie nie dyskryminuje dotychczasowych pracowników?
Reklama

Regulacje kodeksu pracy dotyczące równego traktowania pracowników w zakresie warunków wynagradzania stanowią, że pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości. Pracami o jednakowej wartości są prace, których wykonywanie wymaga od pracowników porównywalnych kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych dokumentami przewidzianymi w odrębnych przepisach lub praktyką i doświadczeniem zawodowym, a także porównywalnej odpowiedzialności i wysiłku.

Jak widać, osiąganie wyższego wynagrodzenia przez pracownika zatrudnionego na podobnym, a nawet tym samym stanowisku co inny pracownik, może być czasem uzasadnione i nie stanowić przejawu dyskryminacji. W takiej sytuacji pracodawca powinien jednak kierować się obiektywnymi powodami.

Złożenie nowemu pracownikowi oferty zawierającej warunki lepsze od tych, na jakich zatrudniony jest dotychczasowy pracownik wykonujący te same bądź podobne obowiązki, może być usprawiedliwione np. wyższymi kwalifikacjami zawodowymi i bogatszym doświadczeniem wynikającym z dotychczasowego życia zawodowego, specjalizacją, wypełnianiem dodatkowych obowiązków czy zwiększonym obciążeniem.

Jeśli pracownik uważa, że nie zachodzą powyższe okoliczności i sądzi, że nie jest równo traktowany w zakresie wynagrodzenia za pracę (rozumianego jako wszystkie składniki wynagrodzenia, bez względu na ich nazwę i charakter, a także inne świadczenia związane z pracą, przyznawane pracownikom w formie pieniężnej lub w innej formie), może wystąpić do pracodawcy o wyrównanie jego wynagrodzenia do poziomu osiąganego przez innego pracownika, powołując się na przepisy kodeksu pracy o równym traktowaniu pracowników.

Jeśli to nie przyniesie rezultatu, może wystąpić do sądu o odszkodowanie oraz o podwyższenie wynagrodzenia

Jeśli odwołanie do sądu nastąpi już po ustaniu stosunku pracy, pracownik może jedynie dochodzić odszkodowania w wysokości różnicy między wynagrodzeniem, jakie powinien otrzymywać, gdyby zasada równego traktowania nie była naruszona, a wynagrodzeniem rzeczywiście otrzymanym.

Pracodawcy, zachęcając nowych pracowników do zawarcia umowy o pracę, oferują im często dużo wyższe wynagrodzenie od uzyskiwanego przez pracowników z długoletnim stażem, zatrudnionych na porównywalnych stanowiskach. / ST