Jak długo może trwać takie oddelegowanie? Kiedy pracownik może się na takie rozwiązanie nie zgodzić, a kiedy za odmowę grożą mu konsekwencje?
Artykuł 42 par. 4 k.p. stwarza pracodawcom możliwość czasowego oddelegowania pracowników poza stałe miejsce świadczenia pracy. Przepis ten stanowi, iż wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest wymagane w razie powierzenia pracownikowi, w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nieprzekraczający trzech miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli niepowoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika. Wobec powyższego pracodawca może bez zmiany treści umowy o pracę skierować pracownika na określony czas do innego miejsca pracy. Przez delegowanie poza stałe miejsce pracy należy rozumieć zarówno przeniesienie do innego miasta, jak i do innego miejsca pracy w danym mieście.
Co do zasady pracodawca nie musi uzyskać zgody pracownika na jego oddelegowanie do innego miejsca pracy. Wyjątek jedynie określa art. 178 par. 1 i 2 k.p., który stanowi, że pracownicy w ciąży nie wolno bez jej zgody delegować poza stałe miejsce pracy. Zakaz ten dotyczy również pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie czwartego roku życia. Powyższa ochrona obejmuje także mężczyzn opiekujących się dzieckiem oraz dotyczy zarówno pracowników rodziców biologicznych, przysposabiających, jak też tych pracowników, którzy przyjęli dzieci w ramach tzw. rodziny zastępczej. Przedmiotowy zakaz ma charakter względny, gdyż zależy od swobodnej decyzji pracownika, który może wyrazić zgodę na zmianę miejsca pracy.
Mając na uwadze treść przepisu art. 42 par. 4 k.p., należy stwierdzić, iż pracownik mógłby odmówić zmiany miejsca świadczenia pracy jedynie wówczas, gdyby okres delegacji przekraczał trzy miesiące w roku kalendarzowym, zamiana ta powodowałaby obniżenie wynagrodzenia lub nie odpowiadałaby kwalifikacjom zawodowym pracownika bądź, gdyby oddelegowanie nie było uzasadnione potrzebami pracodawcy. Bezpodstawna odmowa przez pracownika zmiany miejsca pracy może zostać uznana za naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i może skutkować wypowiedzeniem umowy o pracę bądź rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.