Wójt nie może powierzyć radnemu swojej gminy wykonywania pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej. Podpisanie takiej umowy skutkuje wygaśnięciem mandatu radnego.
Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że radny, który podpisał umowę z radą gminy na świadczenie usług porządkowych, traci mandat. W ocenie NSA zakaz zawarty w art. 24d ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) odnosi się także do radnego, a jego złamanie powoduje wygaśnięcie mandatu.
Przepis stanowi, że wójt nie może powierzyć radnemu gminy, w której radny uzyskał mandat, wykonywania pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej.