W jakim okresie od wydania prawomocnego wyroku strona postępowania gospodarczego może żądać jego wznowienia?
Od 11 maja 2011 r. obowiązuje zmiana art. 47922 kodeksu postępowania cywilnego dotycząca okresów, po których upływie strona postępowania gospodarczego nie może żądać wznowienia postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem. Zmiana ta jest następstwem wyroku Trybunału Konstytucyjnego. TK stwierdził, że art. 47922 kodeksu postępowania cywilnego w zakresie, w jakim odnosi się do skargi o wznowienie postępowania opartej na podstawie art. 4011 tej ustawy jest niezgodny z konstytucją. Wspomniany art. 4011 kodeksu postępowania cywilnego (k.p.c.) stanowi, że można żądać wznowienia postępowania również w wypadku, gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego z konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub z ustawą, na podstawie którego zostało wydane orzeczenie.
Już po nowelizacji art. 47922 k.p.c. przewiduje pięcioletni termin do skorzystania z możliwości wznowienia postępowania w takich sytuacjach jak wspomniane wyżej.
Jako uzasadnienie wyroku trybunału oraz wprowadzonej nowelizacji wskazana została potrzeba pełniejszej i skuteczniejszej realizacji art. 190 ust. 4 konstytucji, który stanowi, że orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności z konstytucją, umową międzynarodową lub z ustawą aktu normatywnego, na podstawie którego zostało wydane prawomocne orzeczenie sądowe, ostateczna decyzja administracyjna lub rozstrzygnięcie w innych sprawach, stanowi podstawę do wznowienia postępowania, uchylenia decyzji lub innego rozstrzygnięcia na zasadach i w trybie określonych w przepisach właściwych dla danego postępowania. Trybunał stwierdził, że zakreślenie stronom postępowania jedynie dwuletniego terminu do realizacji uprawnienia wynikającego z tego zapisu konstytucji narusza zasadę wyrażoną w tym przepisie oraz w pewnym zakresie pozbawia strony postępowania skutecznego prawa do sądu.