Projekt wprowadza do polskiego prawa przepisy unijne dotyczące praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym. Są one już stosowane we wszystkich państwach członkowskich od 1 marca 2013 r.

Zgodnie z regulacją w Polsce będzie wyznaczonych 21 dworców autobusowych i autokarowych, na których niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej będzie udzielana pomoc. Będą one znajdowały się w miastach liczących powyżej 50 tys. mieszkańców i obsługujących rocznie ponad 500 tys. pasażerów, w tym m.in. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Rzeszowie i Lublinie.

Chodzi o nieodpłatną pomoc np. w przejściu z poczekalni na pokład pojazdu, wejściu do autokaru i znalezieniu siedzenia, załadowaniu i odebraniu bagażu, przewiezieniu psa przewodnika.

Dostosowanie do wymagań unijnych terminali na dworcach będzie zadaniem gminy. Pieniądze na sfinansowanie wydatków związanych z ich dostosowaniem będą pochodziły z opłat pobieranych przez właścicieli dworców od operatorów lub przewoźników drogowych.

"Minister transportu będzie dokonywał weryfikacji wniosków zgłoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Po pozytywnej weryfikacji, dworzec zostanie umieszczony w wykazie dworców wyznaczonych do udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej" - wyjaśniło Centrum Informacyjne Rządu.

CIR poinformowało ponadto, że dworce będą podlegały kontroli, a ich negatywny wynik może spowodować wykreślenie obiektu z wykazu.

Oprócz tego niewyznaczone do pomocy niepełnosprawnym dworce również będą mogły się o to ubiegać. Szczególnie chodzi o te znajdujące się w miejscowościach uzdrowiskowych i turystycznych.

Projekt reguluje ponadto kwestie związane z ochroną praw pasażerów, szczególnie ws. składania i rozpatrywania skarg. Chodzi m.in. o niedopełnienie pewnych obowiązków przez przewoźnika, w tym niezabezpieczenie podstawowych potrzeb pasażerów w trakcie podróży czy odpowiedniego stanu bezpieczeństwa.

"Organami właściwymi do rozpatrywania skarg na niewłaściwe wykonywanie obowiązków przez przewoźnika drogowego będą: organizator publicznego transportu zbiorowego oraz organ właściwy do wydawania zezwoleń w międzynarodowym transporcie drogowym. Marszałek województwa będzie natomiast rozpatrywał skargi na niewłaściwe wykonywanie obowiązków przez podmiot zarządzający dworcem, wyznaczonym do udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej" - zaznaczyło CIR.

"W przypadku, gdy dworzec jest własnością samorządu województwa, rozpatrywanie skarg będzie należało do obowiązków wojewody. Pasażer będzie mógł wnieść również skargę do marszałka województwa na niewłaściwe wykonywanie obowiązków przez organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego" - dodano.

CIR zwróciło uwagę, że za nieprzestrzeganie przepisów przewoźnik drogowy, podmiot zarządzający wyznaczonym dworcem, organizator turystyki lub pośrednik turystyczny będzie podlegał karze w wysokości nie większej niż 30 tys. zł.