Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (OZZ) pokażą, jaka część tantiem trafiła do twórców.
Od 13 maja br. organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (OZZ) są lepiej nadzorowane przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Dzięki nowemu rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu rocznego sprawozdania z działalności OZZ nałożono na nie dosyć rozbudowane obowiązki informacyjne. Do sprawozdania muszą być teraz dołączane m.in. wzory stosowanych przez nie umów. W sprawozdaniu musi zostać też podana wysokość pobranych wynagrodzeń i opłat z tytułu zbiorowego zarządzania. Znajdzie się tam również kwota wynagrodzeń i innych świadczeń wypłaconych podmiotom, które powierzyły prawa do zbiorowego zarządzania. Rozszerzone obowiązki informacyjne to krok, który na pewno ograniczy występujące dzisiaj problemy i nieprawidłowości związane z działalnością niektórych OZZ. Wprawdzie już pod rządami wcześniej obowiązujących przepisów organizacje podlegały nadzorowi ministra, ale prawo autorskie nie przewidywało w tym zakresie żadnych szczegółowych obowiązków sprawozdawczych ani nie dawało ministrowi w zasadzie żadnych narzędzi, które ten nadzór mogłyby uczynić skutecznym i realnym. W rezultacie, w odczuciu znacznej części użytkowników praw autorskich i praw pokrewnych, a nierzadko także w odczuciu twórców, OZZ zdawały się często działać na zasadach państwa w państwie. Wynikało to głównie z braku przejrzystości procedur oraz sposobów gospodarowania pobranymi na rzecz twórców kwotami tantiem.
Podstawa prawna
Rozporządzenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego z 18 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu rocznego sprawozdania z działalności organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi (Dz.U. z 2011 r. nr 88, poz. 497).
Reklama