Poszkodowani w wypadkach drogowych w przypadku niewypłacalności zakładu ubezpieczeniowego będą mieli większą pewność, że otrzymają odszkodowanie bez względu na to, w jakim państwie doszło do zdarzenia. Jeśli będzie to Polska, to ochrona ta będzie przysługiwała zarówno obywatelom Polski, jak i mieszkańcom innych krajów UE.

Dodatkowo minimalne sumy gwarancyjne w obowiązkowym ubezpieczeniu OC dla posiadaczy pojazdów mechanicznych zostaną podniesione. W przypadku szkód osobistych mają one wynieść 6 mln 450 tys. euro za jeden wypadek, niezależnie od liczby biorących w nich udział, lub 1 mln 300 tys. euro dla każdego poszkodowanego. Natomiast w przypadku szkody majątkowej minimalna gwarantowana kwota ma wynieść 1 mln 300 tys. euro – tak wynika z założeń do projektu ustawy nowelizującej ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, opublikowanych w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów.

Dziś ustawa przewiduje sumy gwarantowane na poziomie 5 mln 210 tys. euro – w przypadku szkód na osobie i 1 mln 50 tys. euro w przypadku szkód majątkowych.

Nowelizacja ustawy ma dostosować polskie prawo do wymogów dyrektywy UE zmieniającej dyrektywę 2009/103/WE w sprawie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowania obowiązku ubezpieczania od takiej odpowiedzialności. ©℗