Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nakłada kary na właścicieli pojazdów mechanicznych, którzy nie mają zawartej umowy ubezpieczenia OC. Od stycznia 2024 r. kary za brak OC będą o wiele wyższe, bo ich wysokość jest waloryzowana w związku ze zmianami w wysokości płacy minimalnej. Kontroli OC zostaje poddawany każdy kierowca-właściciel pojazdu. Odbywa się ona automatycznie i zdalnie. Można zapłacić nawet prawie 8,5 tys. kary.

Ośrodek Ubezpieczeń Komunikacyjnych (UFG) pełni kluczową rolę jako Ośrodek Informacji, zbierając i udostępniając uprawnionym podmiotom dane ubezpieczeniowe określone przez prawo. Jego działania skupiają się na ułatwieniu poszkodowanym w wypadkach drogowych dochodzenia roszczeń oraz szybkiej likwidacji szkód. Ośrodek gromadzi informacje o:

• umowach ubezpieczenia komunikacyjnego OC i AC,

• zdarzeniach drogowych prowadzących do odpowiedzialności ubezpieczyciela,

• wypłatach odszkodowań z tytułu zawartych umów ubezpieczeniowych.

Baza danych Ośrodka rozbudowuje się od 2004 roku, obejmując dane dotyczące ubezpieczeń OC, a od 2006 roku także ubezpieczeń AC. Codziennie aktualizowana, zawiera informacje o około 26 milionach polis odnowionych i nowo sprzedanych rocznie oraz ponad 1,5 miliona zdarzeń drogowych. Na koniec 2022 roku zawierała niemal 600 milionów rekordów.

Ubezpieczyciele są zobowiązani przekazywać UFG informacje o zawartych i odnowionych polisach oraz zdarzeniach komunikacyjnych, w których ponoszą odpowiedzialność odszkodowawczą. Przekazywanie tych danych następuje w ramach wykonywanych czynności.

Dla poszkodowanych, rola Ośrodka UFG jest niezwykle istotna. Pomaga w procesie likwidacji szkód, identyfikacji sprawcy wypadku oraz weryfikacji ważności ubezpieczenia OC. Udostępnia także możliwość weryfikacji ubezpieczenia OC danego pojazdu przez stronę internetową UFG.

Kontrola OC. Kiedy UFG sprawdza OC kierowcy?

Kontrola posiadania ubezpieczenia OC nie podlega ściśle określonemu harmonogramowi. Kontrola odbywa się za pomocą programu o nazwie Wirtualny Policjant. Ten automatycznie przeszukuje bazę danych w poszukiwaniu braków w historii ubezpieczeń OC.

Jeśli w bazie danych Funduszu zostanie odnotowane, że kierowca aktualnie nie posiada ważnego OC lub występują luki w historii ubezpieczeń w bieżącym roku, na początek otrzyma wezwanie do przedstawienia dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy OC. Fundusz oferuje możliwość wyjaśnienia sytuacji.

Jeżeli kierowca nie posiada OC z konkretnego powodu, np. ze względu na sprzedaż pojazdu lub jego kradzież, również będzie musiał to udokumentować.

Jeśli w ciągu 30 dni od otrzymania wezwania nie podejmie żadnych działań, urząd skarbowy może egzekwować płatność kary poprzez postępowanie egzekucyjne.

Teoretycznie właściciele pojazdów powinni dobrowolnie uiścić opłaty za brak OC zgodnie z art. 88 ustawy. Niemniej w praktyce czekają oni na ewentualną kontrolę, która może nastąpić w dowolnym momencie.

W przypadku trudności życiowych istnieje możliwość złożenia wniosku o:

• umorzenie częściowej lub całkowitej kary,

• rozłożenie kary na nieoprocentowane raty,

• odroczenie terminu płatności.

Czy Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może nałożyć karę za brak OC wstecz?

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych Fundusz może nałożyć karę wyłącznie za brak OC w roku kontrolnym. Jeśli więc nie ma OC od września 2023 roku, a kontrola ma miejsce na początku 2024 roku, właściciel pojazdu będzie zobowiązany do zapłaty kary za brak OC jedynie w styczniu 2024 roku.

Jak naliczana jest kara za brak OC? Od czego zależy?

Odpowiednio naliczona opłata za brak obowiązkowego OC komunikacyjnego zależy od kilku czynników. Pierwszym z nich jest wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku kontroli. W roku 2023 określono różne stawki tego minimalnego wynagrodzenia, stanowiące podstawę do wyliczenia wysokości opłat za brak ubezpieczenia OC:

• od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 roku – 3 490 zł,

• od 1 lipca do 31 grudnia 2023 roku – 3 600 zł.

Następnie, wysokość opłaty zależy od rodzaju pojazdu. Przyjmuje się następujące zasady:

• samochody osobowe – równowartość dwukrotności płacy minimalnej,

• samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy – równowartość trzykrotności płacy minimalnej,

• pozostałe pojazdy – równowartość 1/3 płacy minimalnej,

• OC rolników – równowartość 1/10 płacy minimalnej.

Dodatkowo, uwzględnia się okres pozostawania pojazdu bez ochrony ubezpieczeniowej w danym roku kalendarzowym:

• od 1 do 3 dni – 20 proc. pełnej opłaty,

• od 4 do 14 dni – 50 proc. pełnej opłaty,

• powyżej 14 dni – 100 proc. opłaty.

Od 1 stycznia wyniosą one:

• od 1 do 3 dni - 1700 zł

• od 3 do 14 dni - 4250 zł

• powyżej 14 dni - 8490 zł

Wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia, 1 lipca wzrośnie również kara od UFG. Stawki, które czekają nas w drugiej połowie roku to:

• od 1 do 3 dni - 1720 zł

• od 3 do 14 dni - 4300 zł

• powyżej 14 dni - 8600 zł