Dziś wysokość kary za niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu lub zawiadomienia o jego zbyciu wynosi od 200 zł do 1 tysiąca. Rząd planuje jednak likwidacje widełek i wprowadzenie jednej stawki w wysokości 500 zł za niezłożenie w terminie wniosku o rejestracje pojazdu.

Wprowadzenie jednej stawki rada ministrów tłumaczy potrzebą równego traktowania właścicieli pojazdów. Jednocześnie wprowadzenie sztywnej stawki w wysokości 500 zł, która oznacza wzrost o 300 zł w stosunku do obecnej kary minimalnej, ma być – według uzasadnienia – robione w …interesie obywateli. Bo dziś gdy starosta może nałożyć sankcję w wysokości od 200 do 1000 zł obywatel nie ma pewności co do tego jaką karę nałoży starosta. To czy per saldo obywatele zaoszczędzą czy stracą na tej zmianie zależy od średniej wysokości rzeczywiście stosowanych kar, a tych danych projektodawca nie ujawnia.

Jednocześnie kara za niezawiadomienie starosty o zbyciu pojazdu zamiast obecnych od 200 do 1 tys. wyniesie 250 zł w przypadku osób fizycznych i 1 tys. zł w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami.

Rząd proponuje również zastąpienie obowiązku zawiadomienia starosty o nabyciu pojazdu obowiązkiem rejestracji pojazdu.

- Zapewni to aktualność danych właścicieli aut w centralnej ewidencji pojazdów, na której bazuje m.in. Policja i inne służby. Tym samym rozwiązany zostanie problem nakładania mandatów na osoby, które już nie są właścicielami pojazdów. Dodatkowo, obywatele często zgłaszają samo nabycie pojazdu, ale już go nie przerejestrowują, bo sądzą, że zgłoszenie nabycia jest ich jedynym obowiązkiem – czytamy w uzasadnieniu.

Według projektowanych regulacji właściciel pojazdu będzie miał 30 dni od dnia nabycia pojazdu na złożenie wniosku o jego rejestrację (w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie obrotu pojazdami termin ten wynosi 90 dni).

Oprócz tego wprowadzona zostanie alternatywna możliwość kontroli pojazdów mających uprawnienia do poruszania się w strefie czystego transportu. Oprócz nalepek będzie to mogłoby być automatyczne sczytywanie numerów rejestracyjnych. Wszystkie te zmiany dodano w formie autopoprawki do… projektu ustawy o ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości.