Przepisy dotyczące jazdy na rowerze pod wpływem alkoholu mogą różnić się w zależności od kraju i jurysdykcji. W Polsce jazda jednośladem pod wpływem alkoholu jest karalna i grozi za nią mandat, grzywna lub kara pozbawienia wolności. Jak wysoka może być kara i czy za jazdę na rowerze pod wpływem alkoholu można stracić prawo jazdy?

Jazda na rowerze pod wpływem alkoholu. Jakie kary. Ile alkoholu

W 2023 roku, zgodnie z obowiązującymi przepisami, osoba, która prowadzi rower pod wpływem alkoholu, może zostać ukarana przez sąd grzywną w wysokości od 500 zł do 5 000 zł lub karą pozbawienia wolności do lat 2. Kary te mogą zostać nałożone na osobę, która ma więcej niż 0,2 promila alkoholu we krwi.

Z kolei mandat za jazdę na rowerze pod wpływem alkoholu jest określany w zależności od okoliczności i stopnia zagrożenia bezpieczeństwa na drodze. Zgodnie z Kodeksem Wykroczeń, prowadzenie roweru pod wpływem alkoholu jest wykroczeniem i może skutkować nałożeniem mandatu w wysokości od 300 zł do 5000 zł.

W szczególnych okolicznościach, na przykład w przypadku poważnego zagrożenia bezpieczeństwa na drodze lub spowodowania wypadku, kara za jazdę na rowerze pod wpływem alkoholu może być bardziej surowa, np. w postaci większej grzywny, ograniczenia wolności lub kary pozbawienia wolności.

Ważne

Według ar 178a kodeksu karnego kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Od października ten czyn będzie karany surowiej - karą pozbawienia wolności do lat 3.

Jazda na rowerze. Mandat a grzywna

Grzywna nałożona przez sąd nie musi być wyższa niż ta wynikająca z taryfikatora mandatów. Mandat z kolei jest formą ukarania korzystną zarówno dla sprawcy wykroczenia, jak i organu, który nakłada karę.

Mandat to sposób nałożenia grzywny lub kary. Do prowadzenia postępowania mandatowego uprawniona jest policja. Inne organy mogą prowadzić postępowanie mandatowe tylko wtedy, gdy przepis szczególny o tym stanowi. Kwotę grzywny nałożoną mandatem należy uiścić w terminie 7 dni od daty jego przyjęcia.

Mandatem karnym zaocznym może być nałożona grzywna w razie stwierdzenia wykroczenia, którego sprawcy nie zastano na miejscu jego popełnienia, gdy nie zachodzi wątpliwość co do osoby tego sprawcy; mandat taki pozostawia się wówczas w takim miejscu, aby sprawca mógł go niezwłocznie odebrać.

Czy za jazdę na rowerze pod wpływem alkoholu grozi utrata prawa jazdy

Obecnie za jazdę na rowerze pod wpływem alkoholu nie grozi już utrata prawa jazdy. Samo prawo jazdy dotyczy jedynie prowadzenia pojazdów mechanicznych na drogach publicznych, takich jak samochody, motocykle, czy ciężarówki. Jednakże, prowadzący rower pod wpływem alkoholu może ponieść konsekwencje karno-administracyjne, opisany wyżej w zależności od okoliczności i stopnia zagrożenia bezpieczeństwa na drodze.

W przypadku, gdy osoba, która prowadzi rower pod wpływem alkoholu i spowoduje wypadek z innymi uczestnikami ruchu drogowego, może zostać skazana przez sąd na karę więzienia do lat 3.

Według kodeksu karnego, sąd może orzec również zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju (np. roweru) w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w szczególności jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.