Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego będą tworzyć trzy fundusze na finansowanie działalności - zakłada projekt rozporządzenia opublikowany w poniedziałek na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków gospodarki finansowej wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego oraz szczegółowych warunków ewidencji przychodów i kosztów związanych z działalnością ośrodka.

W projekcie zamieszczonym na stronach RCL wskazano, że wojewódzki ośrodek ruchu drogowego ma prowadzić gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowego. Wskazano, że WORD-y mają tworzyć trzy fundusze: założycielski, zapasowy oraz specjalny. Wyjaśniono, że fundusz zapasowy tworzy się z wygospodarowanych zysków z działalności wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego; określono również, na co można przeznaczyć zgromadzone w nim środki.

W uzasadnieniu napisano, że do funduszy specjalnych zaliczany jest m.in. zakładowy fundusz świadczeń socjalnych tworzony na podstawie przepisów ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, tworzony na mocy przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Projektowane rozporządzenie wskazuje, że wojewódzki ośrodek ruchu drogowego prowadzi szczegółową ewidencję przychodów i kosztów odrębnie dla: działalności oświatowej (związanej z prowadzeniem ośrodka szkolenia i egzaminowaniem) oraz każdej innej działalności.

1 stycznia br. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawa o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami. Umożliwia ona przekazywanie z budżetu województwa dotacji celowych albo podmiotowych dla WORD-ów na realizację zadań publicznych. Limit wysokości dotacji to 50 proc. kosztów działalności ośrodka związanych z realizacją tych zadań.

Zgodnie z nowymi przepisami warunki wynagradzania egzaminatorów nie są określane - jak było wcześniej - w rozporządzeniu ministra, tylko w uchwale sejmiku województwa. Jednocześnie wysokość opłaty za przeprowadzenie części teoretycznej egzaminu w zakresie uprawnień każdej z kategorii prawa jazdy nie może przekroczyć 50 zł, a za część praktyczną 200 zł lub 250 zł w zależności od kategorii. Maksymalne stawki opłat mają być co roku korygowane w oparciu o średnioroczny wskaźnik inflacji ogłaszany przez GUS. (PAP)

autor: Ewa Wesołowska

ewes/ mk/