W opisanej sytuacji z dużym prawdopodobieństwem doszło do postoju w miejscu niedozwolonym, w bramie wjazdowej na teren prywatny. Artykuł 49 ust. 2 pkt 1 prawa o ruchu drogowym (dalej: p.r.d.) zabrania postoju „w miejscu utrudniającym wjazd lub wyjazd, w szczególności do i z bramy, garażu, parkingu lub wnęki postojowej”. Z kolei w art. 2 pkt 30 p.r.d. zdefiniowano postój pojazdu jako „unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające dłużej niż 1 minutę”. Takie zachowanie jest penalizowane na płaszczyźnie wykroczeniowej, a podstawę prawną nałożenia kary stanowi art. 90 kodeksu wykroczeń (dalej: k.w.). Od 1 stycznia 2022 r. przepis ten zyskał nowe brzmienie o treści:
„1. Kto tamuje lub utrudnia ruch na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu,