Każdy zakupiony pojazd, czy to nowy, czy używany, należy zarejestrować w urzędzie. Jest na to określony czas i procedura, a żeby wywiązać się z powinności, wcześniej należy przygotować niezbędne dokumenty. Należy pamiętać, że niedopełnienie obowiązku zawiadomienia o nabyciu pojazdu w ustawowym terminie skutkuje nałożeniem kary w wysokości od 200 PLN do 1000 PLN. Z uwagi na ogłoszony na terytorium RP stan epidemii wcześniejszy - 30-dniowy termin - został wydłużony do 60 dni, licząc od dnia nabycia lub zbycia pojazdu. Obowiązuje on do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.

O zakupie/nabyciu pojazdu należy poinformować właściwy dla miejsca zamieszkania wydział komunikacji. Można to również zrobić przez internet bez konieczności wizyty w urzędzie. Wystarczy Profil Zaufany.

Formalności należy dokonać przez stronę www.gov.pl w zakładce Mój GOV. Trzeba kliknąć kolejno „usługi dla obywatela”, „kierowcy i pojazdy”, „Zgłoś zbycie lub nabycie pojazdu, na przykład sprzedaż, kupno, darowiznę (usługa online)”, a na końcu należy wysłać zgłoszenie.

Trzeba podać następujące dane:

 • marka, model, typ pojazdu,
 • numer identyfikacyjny pojazdu (VIN),
 • numer rejestracyjny,
 • dane osobowe
 • dane sprzedawcy (zbywcy pojazdu).

Do zgłoszenia należy dołączyć skan bądź zdjęcie umowy kupna-sprzedaży.

Wniosek o rejestrację pojazdu

Wniosek o rejestrację pojazdu należy złożyć do starosty w miejscu zamieszkania właściciela, natomiast rejestracji samochodu firmowego w starostwie właściwym ze względu na siedzibę jego firmy.

Wniosek o rejestrację pojazdu w przypadku nowego pojazdu

W przypadku rejestracji nowego auta (UE, spoza UE), należy złożyć:

 • wypełniony wniosek o rejestrację pojazdu (trzeba podać w nim m.in. numer identyfikacyjny VIN, model, markę i typ samochodu, rok produkcji etc.),
 • kartę pojazdu (o ile taka została wydana),
 • oryginalny dowód zakupu pojazdu lub inny dowód własności,
 • potwierdzenie opłat niezbędnych do zarejestrowania pojazdu,
 • jeśli pojazd jest sprowadzony z państwa, które nie należy do Unii Europejskiej— dowód odprawy celnej przywozowej.

Poza tym, jeśli pojazd jest sprowadzony z innego państwa Unii Europejskiej i jest to samochód osobowy lub pojazd rodzaju „samochodowy inny” (czterokołowiec lub czterokołowiec lekki) – dokumenty dotyczące akcyzy – jeden z wymienionych:

 • dokument, który potwierdzi zapłatę akcyzy za pojazd w Polsce,
 • dokument, który potwierdzi brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju, w szczególności zaświadczenie stwierdzające zwolnienie z akcyzy,
 • oświadczenie salonu sprzedaży, że salon ten posiada oryginał lub kopię dokumentu, który potwierdzi zapłatę akcyzy w Polsce,
 • świadectwo zgodności Wspólnot Europejskich (WE),
 • dokument dotyczący recyklingu pojazdu – jeśli pojazd był sprowadzony przed 1 stycznia 2016 r. i jest rejestrowany po raz pierwszy.
 • dowód osobisty (do wglądu).

Rejestracja pojazdu używanego nabytego w UE, spoza UE

Do rejestracji należy przygotować:

 • wypełniony wniosek o rejestrację pojazdu,
 • oryginał dokumentu potwierdzającego własność pojazdu sprzedaży, umowa darowizny, faktura VAT,
 • kartę pojazdu (o ile została wydana),
 • dotychczasowy dowód rejestracyjny z wpisanym ważnym przeglądem technicznym,
 • tablice rejestracyjne,
 • potwierdzenie uiszczenia opłat niezbędnych do zarejestrowania pojazdu,
 • dowód osobisty (do wglądu),
 • potwierdzenie zawarcia umowy z ubezpieczycielem - dotyczy ubezpieczenia OC (do wglądu).

Poza tym w przypadku pojazdu spoza UE wymagane jest:

 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego,
 • dotychczasowe tablice rejestracyjne pojazdu. (Jeśli pojazd nie ma tablic albo jeśli tablice trzeba zwrócić do kraju, z którego pojazd jest sprowadzony – wystarczy oświadczenie, w, że pojazd nie ma tablic albo że tablice rejestracyjne trzeba zwrócić do kraju, z którego pojazd jest sprowadzony,
 • dowód odprawy celnej,
 • dokument dotyczący recyklingu pojazdu.
Dokumenty w języku obcym należy dołączyć do wniosku wraz z ich tłumaczeniem na język polski. Nie trzeba tłumaczyć dowodu rejestracyjnego, który został wydany w państwie UE w zakresie zawierającym kody ujednolicone na poziomie Unii Europejskiej. Dokumenty musi przetłumaczyć tłumacz przysięgły albo polski konsul z państwa, z którego pojazd został sprowadzony. Jeżeli w Polsce nie ma tłumacza przysięgłego danego języka, tłumaczenie może zrobić tłumacz przysięgły z państwa, z którego pojazd został sprowadzony.

Po dokonaniu niezbędnych formalności, pojazd może zarejestrować zarówno jego właściciel, jak i osoba posiadająca odpowiednie pełnomocnictwo.

Opłaty w urzędzie

Podstawowe opłaty to:

 • 85 zł – opłata za dowód rejestracyjny, komplet znaków legalizacyjnych i nalepkę kontrolną na szybę pojazdu,
 • 13,50 zł – opłata za pozwolenie czasowe,

Opłaty za tablice rejestracyjne:

 • 80 zł – samochodowe,
 • 40 zł – motocyklowe,
 • 30 zł – motorowerowe,
 • 1 000 zł – indywidualne,

Do tego należy wziąć pod uwagę:

 • 75 zł – opłatę za kartę pojazdu – jeśli producent albo importer pojazdu nie wydał karty,
 • 50 gr – opłatę ewidencyjną

Jeśli rejestrowany jest pojazd, który nie był wcześniej rejestrowany w Polsce, ale został sprowadzony do Polski przed 1 stycznia 2016 r. – przed wizytą w urzędzie należy zapłacić „opłatę recyklingową” w wysokości 500 zł.

Rejestracja pojazdu etapy/kto może rejestrować

Kto może dokonać rejestracji pojazdu? Właściciel, a jeśli pojazd ma współwłaścicieli – wszyscy powinni być obecni podczas rejestracji.

Poza tym w przypadku samochodu firmowego - osoba, która może reprezentować firmę (właściciel lub pełnomocnik) – jeśli pojazd jest własnością firmy, osoba albo przedstawiciel firmy, któremu pojazd powierzyła zagraniczna osoba fizyczna lub prawna.

Sprawę można załatwić również przez pełnomocnika.

Dane, które muszą znaleźć się w upoważnieniu, to m.in.:

 • data i miejsce sporządzenia dokumentu,
 • imię i nazwisko, adres zamieszkania i numer dowodu osobistego, pesel pełnomocnika,
 • imię i nazwisko, adres zamieszkania i numer dowodu osobistego, pesel właściciela pojazdu,
 • zakres pełnomocnictwa, tj. czynności związane z rejestracją samochodu konkretnej marki, sprecyzowanego modelu wraz z numerem nadwozia,
 • podpis osoby udzielającej pełnomocnictwa.

Rejestracja pojazdu składa się z dwóch etapów. Pierwszym jest rejestracja czasowa, tj. na 30 dni, dokonywana podczas pierwszej wizyty w wydziale komunikacji. Po rejestracji czasowej właściciel pojazdu otrzymuje:

 • pozwolenie czasowe (inaczej nazywane tzw. miękkim dowodem),
 • tablice rejestracyjne wraz z nalepką kontrolną.

Drugi etap to rejestracja na stałe. W ciągu 30 dni nastąpi weryfikacja informacji na temat pojazdu, a także zostanie przygotowany właściwy dowód rejestracyjny. Jeżeli tak się nie stanie, właściciel musi zgłosić się do urzędu w celu przedłużenia rejestracji czasowej o kolejne 14 dni.

Jeśli zaś dowód rejestracyjny został wyrobiony (czeka się na niego maksymalnie 7 dni od momentu, gdy urząd wyśle zamówienie na wyprodukowanie), a właściciel pojazdu go nie odbierze, po upływie 30 dni od otrzymania pozwolenia czasowego, pojazd straci prawo do udziału w ruchu drogowym - nie może poruszać się po drogach publicznych.

Urzędnik może wydać decyzję w której może odmówić rejestracji pojazdu, gdy wnioskodawca nie złoży wszystkich dokumentów albo złoży kopię dokumentu zamiast oryginału. Od decyzji urzędnika można się odwołać do samorządowego kolegium odwoławczego.

Rejestracja online

Niektóre urzędy umożliwiają rejestrację pojazdu przez internet. Wniosek wraz ze skanami niezbędnych dokumentów należy przesłać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) do odpowiedniego urzędu. By potwierdzić swoją tożsamość, osoba rejestrująca pojazd musi posiadać profil zaufany. Przed rejestracją należy dokonać niezbędnych opłat, najlepiej w formie przelewu na konto bankowe urzędu, w którym będzie zarejestrowany pojazd.