Stwierdzenie nabycia spadku to niezbędne postępowanie, które pozwala legalnie dysponować majątkiem zmarłego. By mogło się odbyć, trzeba złożyć odpowiednio przygotowany wniosek. Wyjaśnimy, jak krok po kroku załatwić wszystkie formalności związane ze stwierdzeniem nabycia spadku.

Stwierdzenie nabycia spadku to formalne postępowanie, którego celem jest ustalenie, kto i w jakich częściach dziedziczy spadek po zmarłym. Jest to dokument sądowy, który potwierdza prawa spadkobierców do majątku spadkodawcy.

Dlaczego stwierdzenie nabycia spadku jest ważne?

Dzięki stwierdzeniu nabycia spadku, nowy właściciel może swobodnie zarządzać zdobytymi aktywami. Bez tego aktu prawnego, transakcje takie jak na przykład sprzedaż nieruchomości czy wypłata środków z kont bankowych zmarłego są niemożliwe.

Stwierdzenie nabycia spadku jest sporządzane i wydawane przez sąd na podstawie wniosku złożonego przez spadkobiercę lub jego przedstawiciela. Wniosek inicjuje proces sądowy, który przebiega w trybie nieprocesowym.

Kiedy można złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

Nie ma ściśle określonych terminów na złożenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku.Spadkobiercy mogą złożyć wniosek zaraz po otwarciu testamentu, choć zazwyczaj składają go, gdy chcą sprzedać nieruchomości czy inny majątek otrzymany w spadku. Postępowanie sądowe odbywa się w formie rozpraw nieprocesowych, a czas oczekiwania na pierwszą z nich jest zmienny i zależy od aktualnej ilości spraw w danym sądzie – może to być od kilku tygodni do kilku miesięcy.

Stwierdzenie nabycia spadku – jak przygotować wniosek?

Poprawnie wypełniony wniosek o stwierdzenie nabycia spadku musi spełniać określone kryteria. W pierwszej kolejności powinno się określić: uczestników sprawy, wskazać właściwy sąd oraz zadeklarować, czy dziedziczenie ma miejsce na podstawie testamentu, czy ustawy. Wniosek musi zawierać:

  • pełną nazwę sądu,
  • datę oraz miejsce złożenia wniosku,
  • dane wnioskodawcy, w tym: imię, nazwisko, adres, nr PESEL,
  • dane o spadkobiercach – imiona, nazwiska, adresy i nr PESEL wszystkich osób uprawnionych do dziedziczenia,
  • uzasadnienie złożenia wniosku,
  • załączniki wymagane do rozpatrzenia sprawy (akt zgonu, odpis testamentu),
  • własnoręczny podpis wnioskodawcy.

Wniosek należy złożyć w sądzie odpowiednim dla ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego. Wymagane jest także uiszczenie opłaty za złożenie wniosku w kwocie 100 złotych.

Jak długo trwa proces o stwierdzenie nabycia spadku?

Jeśli wszyscy spadkobiercy zgadzają się co do podziału majątku, sprawa może zostać zakończona już na pierwszej rozprawie. Natomiast jeżeli pojawiają się komplikacje, takie jak wątpliwości dotyczące prawidłowości dokumentów czy lokalizacji spadkobierców, całość procedury może się znacząco wydłużyć, czasem nawet do kilku lat. Najczęściej postępowanie trwa kilka miesięcy, a po jego zakończeniu, spadkobiercy oczekują na ostateczne potwierdzenie prawomocności wyroku i otrzymanie odpisu postanowienia.