Czy produkty żywnościowe legalnie wprowadzone do obrotu w Unii Europejskiej mogą podlegać obowiązkowi notyfikacji do głównego inspektora sanitarnego?
Niektóre rodzaje produktów żywnościowych zostały wyłączone spod zasady swobodnego przepływu towarów w UE, co oznacza, że podmiot wprowadzający je po raz pierwszy do obrotu w Polsce ma obowiązek powiadomić o tym fakcie głównego inspektora sanitarnego (GIS).
Zgodnie z art. 29 ustawy z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, obowiązek ten dotyczy następujących rodzajów produktów: suplementów diety, żywności wzbogacanej (np. witaminami lub składnikami mineralnymi) oraz niektórych rodzajów środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (preparaty do początkowego oraz dalszego żywienia niemowląt, w tym mleko początkowe i następne, produkty zbożowe przetworzone i inne środki spożywcze dla niemowląt i małych dzieci w wieku od roku do 3 lat oraz środki spożywcze dietetyczne).
Powiadomienia dokonuje się w formie elektronicznej oraz, jeżeli przedsiębiorca nie posiada bezpiecznego podpisu elektronicznego, to również w formie pisemnej zgodnej z rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wzoru formularza powiadomienia o produktach wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium RP, rejestru produktów objętych powiadomieniem oraz wykazu krajowych jednostek naukowych właściwych do wydawania opinii.
W notyfikacji należy podać: nazwę produktu oraz jego producenta, postać produktu, wzór oznakowania w języku polskim, kwalifikację środka spożywczego, skład jakościowy i ilościowy z uwzględnieniem substancji czynnych oraz imię i nazwisko albo nazwę i adres podmiotu powiadamiającego o pierwszym wprowadzeniu do obrotu oraz numer NIP, jeżeli taki numer podmiot powiadamiający posiada. Gdy produkt był już zgłaszany w innym państwie członkowskim, to należy dołączyć kopię takiego powiadomienia.
Wprowadzenie po raz pierwszy do obrotu środka spożywczego bez wymaganej notyfikacji jest wykroczeniem i podlega karze grzywny.