Przewodnik po prawie

16 grudnia 2018 r.

Kompletny i poprawnie złożony wniosek jest dla urzędu podstawą do wszczęcia postępowania administracyjnego i powiadomienia ustalonych stron postępowania (tzn. właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na które oddziałuje inwestycja, która jest przedmiotem zmiany decyzji o warunkach zabudowy).

Zmiana decyzji o warunkach zabudowy. Jak ją uzyskać?16 grudnia 2018 r.

Zmiana decyzji o warunkach zabudowy możliwa jest wówczas, gdy np. jest ona wadliwa albo znacząco zmieniają się charakter i cechy inwestycji, która ma powstać. W toku postępowania administracyjnego urząd przede wszystkim sprawdzi, czy dla danej lokalizacji nie uchwalono planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego i jeśli takowy jest - to czy jego postanowienia nie są sprzeczne z wnioskowaną zmianą decyzji.

11 grudnia 2018 r.

Kontrolę przeprowadzono w: Ministerstwie Finansów, Narodowym Banku Polskim i Komisji Nadzoru Finansowego.

NIK: Sektor bankowy jest stabilny, nie uniknięto jednak błędów w nadzorze11 grudnia 2018 r.

 Najwyższa Izba Kontroli (NIK) ocenia, że polski sektor bankowy jest stabilny, a nadzór makroostrożnościowy został wdrożony skutecznie i podniósł ogólny poziom bezpieczeństwa sektora bankowego oraz jego odporność na niepożądane zjawiska i zawirowania rynkowe. Narodowy Bank Polski (NBP) i minister finansów to organy państwa, które rzetelnie wykonywały swoje zadania nadzorcze, jednak minister finansów jako podmiot odpowiedzialny za implementację prawa Unii Europejskiej w obszarze instytucji finansowych przyczynił się do przyjęcia wymaganych aktów prawnych z opóźnieniami, a działania Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) nie były także wolne od nieprawidłowości, oceniła Izba.

Polecane

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj

Polecane