Przewodnik po prawie

26 listopada 2020 r.

Należy dokonać dezynfekcji zakładu pracy, a może wystarczy samo wietrzenie pomieszczeń. Na pewno jednak osobę podejrzaną o zakażenie należy odsunąć od pracy i wysłać do domu.

Prawo pracy w dobie pandemii – wątpliwości wyjaśniają eksperci Państwowej Inspekcji Pracy26 listopada 2020 r.

W poniedziałek 9 listopada 2020 r. prawnicy Głównego Inspektoratu Pracy odpowiadali na pytania czytelników Dziennika Gazety Prawnej. Zagadnienia zgłaszane w trakcie dyżuru telefonicznego dotyczyły przede wszystkim stosowania prawa pracy w sytuacjach wynikających z epidemii COVID-19. Poniżej przedstawiamy odpowiedzi ekspertów PIP na wybrane pytania.

24 listopada 2020 r.

Nowela wprowadzi przepis przejściowy dotyczący parametrów energetycznych budynków mieszkalnych. Chodzi o wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP oraz współczynnik przenikania ciepła U dla przegród, czyli dla ścian, dachów, stropów oraz okien i drzwi.

Resort spełni postulat deweloperów [ANALIZA]24 listopada 2020 r.

Przygotowana przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065), uchroni deweloperów oraz inwestorów indywidualnych przed koniecznością przeprojektowywania budynków.

22 listopada 2020 r.

Jedną z kwestii wątpliwych stała się regulacja dotycząca obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę dla instalacji gazowych.

Czy nowe przepisy prawa budowlanego przyczynią się do uproszczenia procedur?22 listopada 2020 r.

Z zapowiedzi rządu i licznych komentarzy ekspertów odnoszących się do nowelizacji prawa budowlanego można by wywnioskować, że nowe przepisy prawa budowlanego przyczynią się do przyspieszenia i uproszczenia procedur budowlanych. Jak się jednak okazuje niektóre ze znowelizowanych przepisów wywołują wiele sprzecznych interpretacji i wątpliwości praktycznych.

21 listopada 2020 r.

Naczelny Sąd Administracyjny w razie uwzględnienia skargi kasacyjnej uchyla zaskarżone orzeczenie w całości lub w części i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania wojewódzkiemu sądowi administracyjnemu albo rozpoznaje skargę, jeżeli uzna, że istota sprawy jest dostatecznie wyjaśniona.

Jak zaskarżyć sprzeciw od zgłoszenia w Prawie budowlanym21 listopada 2020 r.

Roboty budowlane mogą być co do zasady podjęte i prowadzone na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę. W Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane przewidziano jednak wyjątki w odniesieniu do robót budowlanych, które niosą za sobą mniejsze ryzyko zagrożenia interesu publicznego i wymagają jedynie dokonania zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych. Organ administracji architektoniczno-budowlanej może jednak w drodze decyzji wnieść sprzeciw od dokonanego zgłoszenia.

Polecane

Polecane