Prawo administracyjne

15 kwietnia 2020 r.

Poczta Polska

Poczta Polska do końca 2025 będzie obsługiwać urzędowe e-doręczenia? Sejm skierował do prac w komisji projekt ustawy o doręczeniu elektronicznym15 kwietnia 2020 r.

Sejmowa Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii zajmie się dalszymi pracami nad rządowym projektem ustawy o doręczeniach elektronicznych - zdecydował w środę Sejm. Projekt zakłada m.in., że Poczta Polska do końca 2025 r. ma obsługiwać urzędowe e-doręczenia.

4 lutego 2020 r.

Nie wolno doręczać inwestorowi jednych pism w formie tradycyjnej, a innych przez zawiadomienie publiczne

Doręczenia pism. Organ musi być konsekwentny w działaniach4 lutego 2020 r.

Złożyłem wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie pozwolenia na budowę budynku biurowego. W zawiadomieniu z 3 stycznia 2019 r. starosta, po ustaleniu, że liczba stron postępowania przekracza dwadzieścia osób, poinformował, że kolejne zawiadomienia stron o decyzjach i innych czynnościach będą dokonywane w formie publicznego obwieszczenia, tj. na tablicy ogłoszeń starostwa, tablicy ogłoszeń urzędu miasta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Tę informację otrzymałem listem poleconym. Potem postępowanie zostało zawieszone, o czym zostałem powiadomiony postanowieniem także wysłanym listem poleconym. Ostatecznie starosta 23 października 2019 r. wydał decyzję w sprawie odmowy wydania pozwolenia. Informacja o tym została umieszczona na tablicy ogłoszeń starostwa oraz w jego BIP 24 października 2019 r., zaś na tablicy ogłoszeń urzędu miasta oraz w jego BIP – 31 października 2019 r. Odwołanie od ww. decyzji złożyłem 2 grudnia 2019 r. Ponadto, na mój wniosek, decyzja została mi doręczona 8 stycznia 2020 r., a odwołanie od niej wniosłem 20 stycznia 2020 r. Wojewoda postanowieniem z 1 lutego 2020 r. stwierdził niedopuszczalność odwołania. Czy to rozstrzygnięcie jest prawidłowe?

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj