Właściwy poziom merytoryczny pytań egzaminacyjnych m.in. na prawo jazdy, ma zapewnić nowe rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie komisji do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych - wynika z projektu opublikowanego na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

"Zakłada się, że zaprojektowane przepisy zapewnią w wyniku działania ww. komisji egzaminacyjnej, uwzględniając zaproponowane tryby i dokumentowanie działania komisji, właściwy poziom merytoryczny pytań egzaminacyjnych, właściwy skład komisji o określonych kwalifikacjach członków komisji i transparentność (...) opracowywania nowych pytań egzaminacyjnych" - podano w Ocenie Skutków Regulacji.

Projekt ten został właśnie skierowany do konsultacji publicznych.

Z Oceny Skutków Regulacji (OSR) wynika, że komisja będzie pracowała nad pytaniami dla kandydatów na kierujących pojazdami, instruktorów szkolenia, egzaminatorów, instruktorów techniki jazdy czy też kierowców zawodowych.

"Zaproponowane przepisy powinny skutkować eliminowaniem sytuacji powstawania błędu w opracowywanych pytaniach, mając na uwadze zaproponowany tryb działania komisji i weryfikacji pytań egzaminacyjnych" - dodano.

W OSR przypomniano, że w Polsce sprawa opracowywania pytań egzaminacyjnych i ich weryfikacji należy do kompetencji komisji do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych powoływanej i nadzorowanej przez ministra właściwego do spraw transportu.

Przygotowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie komisji do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych uwzględnia zmiany wynikające z ww. ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Projekt rozporządzenia ogranicza liczbę członków wchodzących w skład komisji z 35 do 31. W składzie komisji ma nie być osób posiadających studia wyższe w zakresie filologii polskiej.

W składzie komisji będzie 31 członków: 6 osób posiadających uprawnienia egzaminatora i 6 osób z uprawnieniami instruktora (nauki jazdy), 3 osoby posiadające uprawnienia instruktora techniki jazdy, 5 osób będących specjalistami co najmniej w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa ruchu drogowego lub transportu drogowego mające doświadczenie w kierowaniu pojazdem, oraz inni specjaliści, których działalność jest związana z tematyką ruchu drogowego, bezpieczeństwa ruchu drogowego lub transportu drogowego, w tym: 2 osoby posiadające uprawnienia w zakresie medycyny ratunkowej, 2 osoby posiadające ukończone studia wyższe w zakresie psychologii, 2 osoby posiadające studia wyższe na kierunku obejmującym swoim zakresem wiedzę i umiejętności z zakresu dydaktyki i metodyki, po jednej osobie posiadającej odpowiednią znajomość języka angielskiego i niemieckiego, a także 1 osoba posiadająca znajomość języka ukraińskiego lub rosyjskiego oraz 2 osoby znające polski język migowy.

Termin wejścia w życie rozporządzenia określono na dzień 5 grudnia 2022 r.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski

pif/ skr/