Jeśli w chwili popełniania przewinienia nie obowiązywały sankcje, nie można automatycznie stosować dotychczasowych ani nowych przepisów; należy podjąć tę decyzję po ocenie jej skutków i w zależności od okoliczności sprawy – wynika z orzeczenia WSA w Gliwicach.

Starosta wydał decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy ze względu na uzyskanie 46 punktów karnych. SKO podtrzymało tę decyzję, jednak kierowca powoływał się na brak możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz próbował podważyć nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. O dziwo, WSA rozstrzygając sprawę, uchylił obie decyzje, choć z zupełnie innych względów.
Okazało się bowiem, że przez okres od 19 stycznia 2013 r. do 17 maja 2015 r. na skutek nowelizacji ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 110, ze zm.) przepisy nie przewidywały zatrzymania prawa jazdy w przypadku przekroczenia 24 punktów karnych. Dopiero od 18 maja 2015 r. sankcja ta została przywrócona. Tymczasem kierowca „uzbierał” 46 punktów w okresie od 10 kwietnia do 16 października 2014 r. Powstała wobec tego wątpliwość, czy przepis uzupełniający tę lukę prawną może mieć zastosowanie do zdarzeń, które miały miejsce przed jego wejściem w życie.
WSA zauważył, że w ustawie przywracającej sankcję brak jest przepisów intertemporalnych. Zwrócił jednak uwagę, że nie oznacza to konieczności automatycznego stosowania nowych czy dotychczasowych regulacji. Decyzja o tym, które będą miały zastosowanie, musi bowiem wynikać z okoliczności konkretnej sprawy i charakteru samych regulacji. Przy czym należy również brać pod uwagę skutki, jakie może wywołać przyjęcie jednej lub drugiej z możliwości. W tej sprawie skutkiem zastosowania nowych przepisów mogłoby być naruszenie zasady niedziałania prawa wstecz.
WSA posiłkował się dodatkowo treścią innego przepisu, zgodnie z którym w przypadku „łączonym” (gdy część punktów karnych otrzymano w okresie bez sankcji, a część – już podczas jej obowiązywania) należy stosować stan prawny na dzień popełnienia naruszenia powodującego przekroczenie dopuszczalnej puli. Zatem tym bardziej powinien on obowiązywać w przypadku wszystkich naruszeń. Co za tym idzie, skoro do uzyskania punktów karnych doszło zanim przepis przywracający sankcję wszedł w życie, to nie znajduje on zastosowania do sytuacji skarżącego.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Gliwicach z 22 grudnia 2020 r., sygn. akt II SA/Gl 1424/19. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia