Tak. Taką możliwość wprowadziła z dniem 1 lipca 2011 r. ustawa z 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. nr 106, poz. 622). Warto wskazać, że w dotychczasowym stanie prawnym możliwość takiego bezpośredniego przekształcenia nie istniała. Przepisy prawa dopuszczały wprawdzie możliwość przeniesienia majątku przedsiębiorcy prowadzącego ewidencjonowaną działalność gospodarczą do spółki kapitałowej, jednakże oznaczało to konieczność utworzenia nowej spółki i ewentualne wniesienie przedsiębiorstwa jako wkładu.

Nowe regulacje znacznie ułatwiają procedurę i pozwalają na przekształcenie takiej formy prawnej w podobny sposób, jak jest to przy spółkach osobowych i kapitałowych. Warto jednocześnie zaznaczyć, że w wyniku przekształcenia może powstać wyłącznie jednoosobowa spółka kapitałowa. Istotne jest, że taka spółka kapitałowa stanie się następcą prawnym przedsiębiorcy prowadzącego ewidencjonowaną działalność gospodarczą. Oznacza to, że spółka ta stanie się podmiotem jego praw i obowiązków. Przedsiębiorca natomiast będzie wspólnikiem lub akcjonariuszem w spółce kapitałowej.

Procedura przekształcenia wymaga m.in. sporządzenia planu przekształcenia wraz z opinią biegłego rewidenta, złożenia oświadczenia o przekształceniu, powołania członków organów nowej spółki, zawarcia umowy spółki oraz wpisu w rejestrze przedsiębiorców. Przekształcenie będzie prawnie skuteczne z momentem wpisu nowej spółki do rejestru przedsiębiorców. Jednocześnie powinno nastąpić wykreślenie przedsiębiorcy z ewidencji działalności gospodarczej.

Warto dodać, że przedsiębiorca będzie odpowiadał solidarnie ze spółką za zobowiązania w związku z prowadzoną uprzednio działalnością gospodarczą powstałe przed dniem przekształcenia. Okres ponoszenia odpowiedzialności to trzy lata od daty przekształcenia (wpisu nowej spółki w rejestrze przedsiębiorców).