Wyjaśnia ekspert Adam Jasiński, ekspert z Komendy Głównej Policji

Grzywna nałożona mandatem karnym powinna być zapłacona w ciągu siedmiu dni od daty jego przyjęcia. Czytelnik z pewnością został o tym pouczony. Jeśli nie zostanie uregulowana, jej egzekucja jest przeprowadzana w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W przypadku nałożenia mandatu karnego przez policję organem egzekucyjnym (ściągającym grzywnę) jest naczelnik urzędu skarbowego. Jeśli mandat nakłada Straż Miejska egzekucję prowadzi jednostka samorządu terytorialnego.

Orzeczona kara lub środek karny nie podlega wykonaniu dopiero wtedy, gdy od daty uprawomocnienia się rozstrzygnięcia upłynęły trzy lata. W przypadku mandatu karnego uprawomocnienie się następuje w momencie pokwitowania jego odbioru.

NASZA REKOMENDACJA

Czytelnik musi liczyć się z tym, że grzywna nałożona na niego mandatem karnym nie przedawniła się. Od dnia, kiedy został ukarany, upłynęły bowiem dopiero dwa lata. W związku z tym do zakończenia trzyletniego terminu możliwe jest przeprowadzenie egzekucji tej grzywny.

Podstawa prawna

• Art. 45 par. 3 ustawy z 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 109, poz. 756 z późn. zm.).