Taki wniosek płynie z wyroku, jaki wydał Sąd Apelacyjny w Warszawie. Rozpatrywał on sprawę jednego z banków, który odwołał się od decyzji prezesa UOKiK nakładającej karę pieniężna w wysokości 846 163,72 zł za niewykonanie decyzji nakazującej bankowi zaprzestanie stosowania wzorców odstąpienia od umowy kredytum które naruszały prawa konsumentów.

W apelacji bank wskazywał, że niezastosowanie się do decyzji prezesa UOKiK nie było umyślne, a wynikało z reorganizacji działu odpowiedzialnego za odbiór korespondencji. Wskutek tego przedmiotowa decyzja nie została przekazana właściwej komórce banku.

Sąd uznał jednak, że świadczy to na niekorzyść instytucji finansowej. Sędziowie podkreślili, że świadczy to o złej organizacji działalności przedsiębiorcy (nieprawidłowości występujące w dziale banku odpowiedzialnym za odbiór i przekazywanie do właściwych komórek organizacyjnych przesyłek pocztowych). 

W ustnym uzasadnieniu wyroku wskazano, że oceniając opóźnienie w wykonaniu decyzji przez bank, uznać należy, iż miało ono postać kwalifikowaną – zwłoki. Przedsiębiorcy ukaranemu przez UOKiK można więc postawić zarzut zawinienia.

Sędziowie nie uwzględnili na korzyść banku również tego, że wykonywał on decyzję urzędu etapami – sukcesywnie zmieniając umowy ze swoimi kontrahentami. Sąd podkreślił, że okoliczność ta może mieć jedynie wpływ na wymiar kary pieniężnej. Jednak prezes UOKiK wziął ją pod uwagę, wymierzając bankowi karę.

ORZECZNICTWO
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, sygn. akt VI ACa 998/11.