Niewykonanie obowiązku ogłaszania wskaźników zmian cen nieruchomości przez prezesa GUS nie jest wynikiem naruszenia zasad poprawnej legislacji ale zaniedbań tego organu – orzekł wczoraj Trybunał Konstytucyjny. Wyrok zapadł na skutek wniosku rzecznika praw obywatelskich. Kwestionowany przez RPO art. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowi, że waloryzacji kwot należnych m.in. z tytułu odszkodowań albo rekompensat wypłacanych na podstawie tej ustawy dokonuje się przy zastosowaniu wskaźników zmian cen nie- ruchomości ogłaszanych przez prezesa GUS. Zdaniem rzecznika przepis ten narusza zasadę przyzwoitej legislacji. Wskaźników zmian cen nieruchomości nie można ogłosić ponieważ nie da się ich określić.

Trybunał uznał, że art. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami jest zgodny z zasadami poprawnej legislacji oraz ochrony zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa. Sędziowie wskazali, że ustawodawca stworzył prawne, organizacyjne i finansowe podstawy dla działalności prezesa GUS. Natomiast niewykonanie tego obowiązku wynika z zaniedbań tego organu, co pośrednio przyznał sam prezes GUS.

Sygn. akt K 23/08