ORZECZENIE

Sąd Apelacyjny w Białymstoku wydał wyrok, w którym uznał, że komornik, w celu sforsowania przeszkód uniemożliwiających dostęp do pomieszczeń lub mieszkania dłużnika, może użyć środków przymusu. Jest to możliwe także wówczas, gdy przeszkody znajdują się wewnątrz obiektu, który nie należy do dłużnika. Sąd zaznaczył jednak, że stosując środki przymusu, komornik musi posłużyć się środkami adekwatnymi do napotkanych przeszkód.

Sąd rozpatrywał apelację, w której pozwany twierdził, że komornik nie miał prawa otworzyć pomieszczenia zajmowanego przez dłużnika, gdyż znajdowało się ono w budynku należącym do osoby trzeciej. Pozwany powoływał się przy tym na treść art. 814 par. 1 kodeksu postępowania cywilnego. Zdanie pierwsze tego przepisu brzmi: jeżeli cel egzekucji tego wymaga, komornik zarządzi otworzenie mieszkania oraz innych pomieszczeń i schodków dłużnika, jak również przeszuka jego rzeczy, mieszkanie i schowki. Sąd uznał, że na gruncie tego przepisu dopuszczalne jest użycie przez komornika siły fizycznej w celu sforsowania przeszkód uniemożliwiających dostęp do pomieszczeń lub mieszkania dłużnika, i to nawet wówczas gdy znajdują się one wewnątrz większego obiektu należącego do osoby trzeciej.

W rozpatrywanej sprawie komornik, forsując drzwi do mieszkania dłużnika użył łomu. Zdaniem sędziów zastosowanie takiego środka przymusu było nieadekwatne do napotkanych trudności. Komornik mógł bowiem w pierwszej kolejności, zdaniem sądu, wezwać ślusarza. Środki użyte przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych powinny bowiem powodować jak najmniejsze szkody w mieniu należącym do osoby trzeciej.

Sygn. akt I A Ca 551/06