Urzędnicy, nauczyciele i rolnicy: Zobacz, jakie przywileje mają pewne grupy w Polsce

Nie tylko Grecja przyznała pewnym grupom pracowników szerokie (i często kontrowersyjne) przywileje pracownicze. Także w Polsce istnieją - przez wielu zresztą uważane za relikty odziedziczone po PRL-u - różnego rodzaju ulgi, zwroty czy też specjalne uprawnienia. Ich likwidacja spotyka się zazwyczaj z silnym oporem uprzywilejowanych grup wspieranych przez związki zawodowe, dlatego wielu polskich pracowników nadal otrzymuje te bonusy. Sam sprawdź jakie.

 • <b>Urzędnicy</b>
<br>
<br>
Ograniczenie liczby urzędników w Polsce oraz przysługujących im przywilejów było obiecywane wielokrotnie. Jednak zatrudnienie w administracji dalej rośnie, a praca w urzędzie nadal opłaca się ze względu na dobre warunki zatrudnienia i wynagrodzenia.
<br>
<br>
Przede wszystkim czas pracy urzędników jest stały i poza szczególnymi przypadkami większość z nich pracuje maksymalnie osiem godzin dziennie. Zazdrość innych pracowników wzbudza jednak wynagrodzenie urzędników. Nie tylko na zakończenie pracy mogą oni liczyć na wyższą odprawę emerytalną (<a href="http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/galerie/842444,duze-zdjecie,1,dodatki-do-pensji-i-trzynastka-czyli-5-powodow-dla-ktorych-warto-zostac-urzednikiem.htmll" title=""><font color="#C9C9C9">szczegółów dowiesz się tutaj>></font></a>), ale do pensji zasadniczej przysługuje im szereg dodatków: za wieloletnią pracę, tzw. dodatek stażowy, dodatek funkcyjny, dodatek specjalny, jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach określonych w odrębnych przepisach oraz nagroda za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej.
<br>
<br>
Dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 5 proc. miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego przysługuje pracownikowi samorządowemu po pięciu latach pracy. Wzrasta on o jeden procent za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20 proc. miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.
<br>
<br>
Urzędnik może też otrzymać nagrodę jubileuszową, która po 20 latach pracy stanowi 75 proc. wynagrodzenia miesięcznego, po 25 - 100 proc., po 30 - 150 proc., po 35 - 200 proc., po 40 - 300 proc., a po 45 - 400 proc. wynagrodzenia miesięcznego.
<br>
<br>
Pracownicy samorządowi dostają też dodatek specjalny, któremu w służbie cywilnej odpowiada dodatek zadaniowy, przyznawany za wykonanie dodatkowych, powierzonych przez pracodawcę zadań, których nie przewiduje zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku pracy.
<br>
<br>
Ponadto na koniec roku bezpośredni przełożony może też przyznać urzędnikowi nagrodę na koniec roku z pieniądze, które nie trafiły na pensje z różnych względów - dzieje się tak na przykład, gdy urząd nie decyduje się na zatrudnienie pracownika na zastępstwo lub jeśli pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim trwającym dłużej niż 33 dni, bowiem zasiłek chorobowy wypłaca mu wtedy ZUS, a urząd nie musi wypłacać świadczeń. Osoby z taką grudniową nagrodą korzystają podwójnie, ponieważ wzrasta im automatycznie wysokość trzynastki.
<br>
<br>
<a href="http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/598009,wynagrodzenie_urzednikow_niewiele_ma_wspolnego_z_jakoscia_ich_pracy.html" title=""><font color="#C9C9C9">Wynagrodzenie urzędników niewiele ma wspólnego z jakością ich pracy>></font></a>
 • <b>Nauczyciele</b>
<br>
<br>
Także nauczyciele są krytykowani za nadmierne przywileje, jakie przysługują im na podstawie Karty Nauczyciela. Wśród najbardziej kontrowersyjnych są dodatki do wynagrodzenia mieszkaniowy i wiejski. Pierwszy przysługuje nauczycielom zatrudnionym na wsi lub w mieście liczącym do 5 tys. mieszkańców. Wiejski jest przewidziany dla nauczycieli zatrudnionych na wsi lub w mieście, którego liczba mieszkańców nie przekracza 5 tys. i wynosi 10 proc. wynagrodzenia zasadniczego. Jeśli na terenie występuje deficyt kadry nauczycielskiej, dodatek ten może zostać zwiększony.
<br>
<br>
Natomiast czas pracy nauczyciela nie może przekraczać 40 godzin na tydzień. Pedagodzy mają również prawo do długiego urlopu wypoczynkowego. Nauczyciel pracujący w szkole, w której przewidziane są ferie, ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i czasie ich trwania. W efekcie przysługuje mu ponad 70 dni wolnego: 14 dni ferii zimowych oraz wolny cały lipiec i sierpień w czasie wakacji letnich. Nauczyciele zatrudnieni w szkołach, w których nie przewidziano ferii, mają prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych.
<br>
<br>
Nauczyciele mogą też skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia. Jest on udzielany pracownikom zatrudnionym na co dzień w cięższych i bardziej szkodliwych warunkach, wymagającym poddania się po pewnym okresie pracy leczeniu, celem odzyskania pełnej zdolności do pracy i jej prawidłowego kontynuowania. Nauczyciele mają teraz do niego prawo po przepracowaniu co najmniej 7 lat, w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku, a łącznie w okresie całego zatrudnienia - 3 lat.
<br>
<br>
<a href="http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/galerie/848653,duze-zdjecie,1,karta-nauczyciela-urlopy-emerytury-przywileje.html" title=""><font color="#C9C9C9">>>Czytaj też: 8 przywilejów nauczycielskich - z czego nie chcą zrezygnować pedagodzy</font></a>
 • <b>Trzynastka i czternastka dla budżetówki</b>
<br>
<br>
Nauczyciele i urzędnicy dzielą bowiem razem jeden z przywilejów - chodzi o trzynastkę, czyli dodatkowe roczne wynagrodzenie. Dokładnie mogą na nie liczyć między innymi pracownicy oświaty, pracownicy urzędów państwowych i urzędów gmin i miast, a także zatrudnieni w biurach poselskich i senatorskich. Warunkiem otrzymania dodatkowych pieniędzy jest zatrudnienie na podstawie stosunku pracy. Dodatkowe wynagrodzenie otrzymują również pracownicy służby cywilnej.
<br>
<br>
Aby otrzymać trzynastkę, pracownik budżetówki musi przepracować u tego samego pracodawcy cały rok kalendarzowy. Natomiast jeśli dana osoba pracuje krócej, ale co najmniej 6 miesięcy, nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego, ale w wysokości proporcjonalnej do przepracowanego okresu.
<br>
<br>
<a href="http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/839971,kto-dostanie-trzynastke-za-2014-rok.html" title=""><font color="#C9C9C9">Ile wynosi trzynastka i komu nie przysługuje dowiesz się tutaj>></font></a>

<br>
<br>
Co więcej, oprócz trzynastej pensji wielu nauczycieli w styczniu otrzymuje też czternastkę. Ten jednorazowy dodatek uzupełniający jest wypłacany przez samorządy od 2009 roku. Zgodnie z Kartą nauczyciela, organ prowadzący szkołę musi w styczniu przeanalizować, czy w poprzednim roku zapewnił średnie pensje pedagogom na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. W przypadku stażystów jest to 2 717,59 zł, nauczycieli kontraktowych – 3 016,52 zł, mianowanych – 3 913,33 zł, a dyplomowanych – 5 000,37 zł miesięcznie (wszystkie kwoty - brutto).
<br>
<br>
Jeśli któraś z czterech grup zarabiała mniej, gmina musi wypłacić jej wyrównanie. Otrzymują je wszyscy nauczyciele na danym stopniu awansu, niezależnie czy sami zarabiali mniej, czy więcej od średniej. Bez znaczenia jest także jakość ich pracy.
<br>
<br>
<a href="http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/846984,samorzady-wydadza-miliony-na-czternastki.html" title=""><font color="#C9C9C9">Więcej na ten temat przeczytasz tutaj>></font></a>
 • <b>Rolnicy</b>
<br>
<br>
Grupą, która może liczyć na specjalne przywileje, są rolnicy. Nie płacą oni podatku dochodowego - niezależnie od dochodów uiszczają tylko podatek rolny, który w tym roku wynosi 153,43 zł dla gruntów gospodarstw rolnych (np. grunty orne, stawy, jeziora) i 306,85 zł dla pozostałych gruntów (np. działki budowlane).
<br>
<br>
Ponadto rolnicy są zwolnieni ze składek ZUS - niezależnie od dochodów opłacają tylko niskie składki ubezpieczeniowe w KRUS (dla rolnika posiadającego do 50 ha ziemi składka wynosi 390 zł)
<br>
<br>
Rolnicy otrzymują także zwrot akcyzy za paliwo rolnicze oraz dopłaty do gruntów rolnych, niezależnie od tego, czy coś na nich rośnie.
<br>
<br>
Rolnicy mogą też przejść wcześniej na emeryturę - kobiety w wieku 55 lat, a mężczyźni w wieku 60 lat - o ile podlegali ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 30 lat.
 • <b>Górnicy</b>
<br>
<br>
Górnicy mają przede wszystkim prawo do deputatu węglowego - czynnym pracownikom przysługuje 6-8 ton węgla rocznie z tytułu deputatu. Także emerytom-górnikom przysługuje dożywotnio od 2,5 lub 3 ton węgla rocznie. Zamiast węgla górnik może zdecydować się na wzięcie gotówki: według obecnych stawek przysługuje mu ok. 600 zł za tonę. Co więcej, od 2016 roku ekwiwalent na takich zasadach otrzymają też byli pracownicy, którzy teraz są emerytami, rencistami lub osobami uprawnionymi z przedsiębiorstw robót górniczych.
<br>
<br>
Górnicy mają również skrócony do 7 godzin czas pracy, a tzw. Karta Górnika zapewnia górnikom dodatkowe pensje - barbórkowe wypłacane z okazji Dnia Górnika obchodzonego 4 grudnia, "trzynastkę", a jeśli kopalnia wypracuje określony zysk w danym roku górnicy mogą dostać również "czternastkę". Do tego dochodzą nagrody jubileuszowe, premie i dodatki za pracę w nocy.
<br>
<br>
Ponadto górnicy mają prawo do wyższej i wcześniejszej emerytury - po 25 latach pracy pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy, świadczenie zwiększone jest o 1,8 proc.
 • <b>Kolejarze</b>
<br>
<br>
Podobne przywileje przysługują kolejarzom. Kolejowi emeryci mają więc swój deputat węglowy w ilości 1800 kg węgla kamiennego rocznie, w formie ekwiwalentu pieniężnego.
<br>
<br>
Ponadto kolejarzom przysługuje 99-procentowa ulga na bilety kolejowe, natomiast ich rodziny oraz kolejowi emeryci i renciści mają prawo do zniżki 80-procentowej.
<br>
<br>
Kolejarze mogą też liczyć na dodatki jubileuszowe (po 15 latach pracy 150 proc. pensji zasadniczej, a na 25-lecie i potem co 5 lat - równowartość pensji) czy premię pieniężną na Dzień Kolejarza. Liczą się też przepracowane lata – tzw. stażowe wypłacane jest za każdy rok pracy w wysokości 1,5 proc. podstawowej pensji.
<br>
<br>
Wcześniejsza emerytura przysługuje tylko za pracę w trudnych warunkach - kobieta może przejść na wcześniejszą emeryturę w wieku 55 lat, mężczyzna od momentu ukończenia 60 roku życia).
 • <b>Mundurowi</b>
<br>
<br>
Uprzywilejowani są także funkcjonariusze służb mundurowych. Korzystniejsze przywileje emerytalne (świadczenie po 15 lat służby, bez znaczenia na wiek) obowiązują tylko starsze roczniki, ale i tak funkcjonariuszowi przyjętemu do pracy w Policji w 2013 roku emerytura przysługuje, jeżeli w dniu zwolnienia ze służby ukończy 55 lat i ma za sobą co najmniej 25 lat służby. Zmianie uległ również sposób ustalania wysokości emerytury - emerytura dla funkcjonariusza wynosi teraz 60 proc. podstawy jej wymiaru za 25 lat służby i będzie wzrastać o 3 proc. za każdy dalszy rok tej służby.
<br>
<br>
Policjantom, podobnie jak budżetówce, do pensji przysługują też liczne dodatki i nagrody roczne, w tym tzw. trzynastki. Z dodatków policjantom przysługuje między innymi dodatek mundurowy, remontowy, do wypoczynku oraz zwrot za dojazd do pracy. Mundurowi mają też prawo do mieszkania służbowego, a jeśli funkcjonariusz nie dostanie przydziału, to otrzymuje rekompensatę.
 • <b>Żołnierze</b>
<br>
<br>
Także żołnierzom przysługuje wcześniejsza emerytura, na którą można przejść po 15 latach służby, dodatkowa pensja wypłacana raz w roku (tzw. trzynastka), dodatki do pensji - za długoletnią służbę i służbę w trudnych warunkach, nagrody jubileuszowe oraz odprawa po odejściu ze służby.
<br>
<br>
Dodatkowo mundurowym przysługują zniżki na bilety kolejowe - w wysokości 78 proc. żołnierzom odbywającym niezawodową służbę wojskową, a funkcjonariusze Straży Granicznej, służby celnej, umundurowani funkcjonariusze policji, żołnierze Żandarmerii Wojskowej oraz wojskowych organów porządkowych mają zagwarantowane przejazdy koleją za darmo.
 • <b>Sędziowie i prokuratorzy</b>
<br>
<br>
Na różnego rodzaju profity związane z wykonywanym zawodem, mogą liczyć również sędziowie i prokuratorzy. Mają więc prawo do wyższej emerytury - po ukończeniu 65. roku życia (lub w dowolnym momencie z powodu choroby) przechodzą w stan spoczynku i otrzymują 75 proc. uposażenia, przysługuje im także immunitet oraz wydłużony urlop i dodatkowy urlop zdrowotny.
<br>
<br>
Ponadto sędziowie i prokuratorzy mogą liczyć na bonusy finansowe: trzynastą pensję oraz dodatek funkcyjny i stażowy.
<br>
<br>
Pracownicy naszego wymiaru sprawiedliwości mogą również liczyć na zniżki na przejazdy środkami transportu powszechnego - około 50 procent. Mogą też - podobnie jak nauczyciele - iść na roczny urlop dla poratowania zdrowia.
<br>
<br>
Zmiany nastąpiły natomiast w immunitecie sędziowskim i prokuratorskim. Nadal obowiązuje zasada, że sędzia i prokurator nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani zostać tymczasowo aresztowany bez zezwolenia sądu dyscyplinarnego, chyba że doszło do zatrzymania na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa. Natomiast teraz będą oni mogli zapłacić mandaty jak inni kierowcy bez uchylania immunitetu - taką nowelizację przepisów przyjął Sejm. Będą jednak wciąż mogli odmówić przyjęcia mandatu, zasłaniając się immunitetem. <a href="http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/882468,sejm-parlamentarzysci-prokuratorzy-i-sedziowie-bez-immunitetow-ws-drogowych.html" title=""><font color="#C9C9C9">Więcej ten tema przeczytasz tutaj>></font></a>
 • <b>Poseł i senator</b>
<br>
<br>
Zasada immunitetu obowiązuje także polskich parlamentarzystów. Pomimo zmian, nadal poseł i senator nie może być pociągnięty bez zgody Sejmu do odpowiedzialności karnej.
<br>
<br>
Immunitet to nie jedyny przywilej parlamentarzysty. Oprócz wysokiej pensji może on liczyć również na
dietę oraz dodatkowe pieniądze na prowadzenie biura poselskiego.
<br>
<br>
Posłowi czy senatorowi przysługuje też darmowy nocleg w Warszawie w hotelu sejmowym lub rekompensata za wynajem mieszkania. Ponadto parlamentarzyści mogą zaciągnąć niskooprocentowaną pożyczkę na zakup albo remont mieszkania lub domu.
<br>
<br>
Odchodzący poseł bądź senator ma prawo do odprawy, może też liczyć na pomoc materialną. Jeśli będzie miał problem ze znalezieniem zatrudnienia i udowodni, że nie może zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych, dostanie do 5 tys. zł bezzwrotnej zapomogi.
<br>
<br>
Dodatkowo parlamentarzystom przysługuje paszport dyplomatyczny oraz darmowe podróże środkami transportu powszechnego.

Artykuły powiązane

statystyki

Komentarze (34)

 • nauczyciel(2015-07-30 22:50) Zgłoś naruszenie 40

  A od kiedy soboty i niedziele zaliczane sa do urlopu - ferie trwaja 10 dni nie 14 - żenujący brak elementarnej wiedzy zazdrosnych dziennikarz

  Odpowiedz
 • T1000(2015-07-29 17:22) Zgłoś naruszenie 20

  Napiszę, że w Niemczech urzędnicy mają przywileje emerytalne, bo tam państwo wie, że oni mu służą i należy im się po wielu latach służby godne życie.

  W Polsce urzędnik na emeryturze to nędzarz, bo sam nie da rady nic zaoszczędzić w tym kraju niskich pensji i wysokich kosztów życia.

  Odpowiedz
 • T1000(2015-07-29 17:19) Zgłoś naruszenie 20

  Za to dziennikarze w Polsce mają jeden wielki przywilej: wolno im bezkarnie wypisywać największe bzdury i dostają za to jeszcze duże pieniądze.

  Odpowiedz
 • wiem(2015-07-29 12:33) Zgłoś naruszenie 10

  zgadzam się z twierdzeniem, że to dziennikarze są świętymi krowami. Piszą totalne bzdury , fragmenty wyjęte z całości, półprawdy , insynuacje i jeszcze im za to płacą. Skandal

  Odpowiedz
 • Aska(2015-07-27 12:31) Zgłoś naruszenie 10

  dotyczy rolników

  autor nie doprecyzował, że 390 zł na KRUS to rolnicy płacą ale na kwartał a nie na miesiąc

  Odpowiedz
 • wojt(2015-08-05 07:27) Zgłoś naruszenie 10

  "Jednak zatrudnienie w administracji dalej rośnie, a praca w urzędzie nadal opłaca się ze względu na dobre warunki zatrudnienia i wynagrodzenia". W którym urzędzie? Bo niestety, ale w administracji występuje ogromne, nie wiadomo za bardzo czym uzasadnmione, zróżnicowanie płacowe. Ze sprawozdania Szefa Służby Cywilnej wynika, że sporo członków korpusu sc zarabia poniżej 2000 zł brutto; wynika z niego również, że w służbie cywilnej zatrudnienie spada. Artykuł jest taz żałośnie ogólnikowy, że jest to praktycznie poziom brukowca.

  Pokaż odpowiedzi (1)Odpowiedz
 • Obserwator(2015-07-27 17:35) Zgłoś naruszenie 10

  Przywilej dodatku mundurowego. Policjant na przeglądzie przedstawia komplet umundurowania i wówczas może otrzymać ten tzw. dodatek mundurowy. Aby przedstawić na przeglądzie komplet umundurowania musi go ZAKUPIĆ za własne pieniądze przed przeglądem. Sorty mundurowe mają określony okres używalności i tak przykładowo - kurtka mundurowa 3 lata, spodnie 2 lata koszula rok, itd, itd. Aby ją zakupić policjant z własnych pieniędzy wykłada CAŁA KWOT ceny sortu, a w dodatku mundurowym otrzymuje TYLKO 1/3 jego ceny ( kurtka na 3 lata ) , ½ ceny spodni ( spodnie na dwa lata ) itd.itd. Z tego wynika, że policjant z własnej pensji KREDYTUJE skarb państwa, który w ratach spłaca mu wyłożone na sorty mundurowe pieniądze. Przywilej straszny. Chociaż policjanci czasem oszczędzają sorty mundurowe i zamiast kurtki używać tylko przez 3 lata używają jej np. 4-5 lat na co godzą się przełożeni zaliczając im te sorty na przeglądzie mundurowym jako prawidłowe i wówczas te pieniądze policjant „przywłaszcza sobie”. Skutek jest niestety taki, że wyglądają w mundurze jak nieboskie stworzenia i stanowią obiekt kpin i pośmiewiska. Ale to już inna sprawa.

  Odpowiedz
 • Jaromir(2015-08-01 22:43) Zgłoś naruszenie 10

  "Pracownicy samorządowi dostają też dodatek specjalny, któremu w służbie cywilnej odpowiada dodatek zadaniowy, przyznawany za wykonanie dodatkowych, powierzonych przez pracodawcę zadań, których nie przewiduje zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku pracy."
  To jest legalny nielegalny sposób na to, jak zarobić więcej w budżetówce korzystając z takiej możliwości. Szef usuwa z zakresu obowiązków urzędasa czynności, które dotychczas wykonywał on za podstawowe wynagrodzenie. Wynagrodzenie nie ulega obniżeniu, za to za wykonywanie czynności usuniętych z zakresu obowiązków urzędas dostaje dodatek specjalny (stały, okresowy - do wyboru) i prawdopodobnie jego część odpala szefowi, aby ten czasem nie wpisał usuniętych czynności z zakresu obowiązków z powrotem do tego zakresu czynności.

  Odpowiedz
 • qwerty(2016-08-23 07:45) Zgłoś naruszenie 10

  Soboty i niedziele zalicza się nauczycielom do urlopu ? Ciekawe. Może innym, co biorą urlop od piątku do poniedziałku też liczyć 4 dni ???

  Odpowiedz
 • ef(2015-07-28 20:02) Zgłoś naruszenie 10

  artykuł po to by antagonizować społeczeństwo. Każdy ma prawo wybrania sobie zawodu i to jest demokracja.

  Odpowiedz
 • kapslock(2015-08-03 12:23) Zgłoś naruszenie 10

  Jeszcze niech redaktor napisze o przywilejach dziennikarzy. Też cała masa - uprawnienia podatkowe, emerytalne etc.

  Odpowiedz
 • anna(2015-07-30 13:57) Zgłoś naruszenie 10

  A gdzie pracownicy Lasów Państwowych - państwa w państwie ? Grecja w Polsce.

  Odpowiedz
 • cd(2015-07-26 22:09) Zgłoś naruszenie 00

  Wszyscy powinni być równi według prawa w wymiarze emerytur, różnice z utrudnień zawodowych powinny załatwiać dodatki i renty

  Odpowiedz
 • kk(2015-07-26 20:58) Zgłoś naruszenie 00

  Wredny dziadu liczysz urlop nauczycieli z sobotami i niedzielami, to dlaczego ferie zimowe liczysz jako 14 dni a nie 16 dni ???

  Odpowiedz
 • bodo(2015-07-28 08:57) Zgłoś naruszenie 00

  Brakuje mi jeszcze dziennikarzy - koszty 50%, tak samo artyści, aktorzy itp

  Odpowiedz
 • murarz(2015-07-29 08:27) Zgłoś naruszenie 00

  Brakuje jeszcze kolejarzy, górników i - jedynych świętych i sprawiedliwych - dziennikarzy.

  Odpowiedz
 • na słówko(2015-07-28 09:18) Zgłoś naruszenie 00

  A co do nauczycieli: te cholerne nieroby i pasożyty, jak mówi o nich polski ciemnogród, dofinansowuje oświatę poprzez: zakup papieru, tuszu do drukarki, pomocy naukowych, nagród dla dzieci, zagracanie własnego mieszkania, czy wręcz przeznaczeniem jednego pokoju na biuro, przymusowe godziny społeczne, tzw. "karciane" Oto tylko niektóre ważne przywileje nauczycieli.

  Odpowiedz
 • tekla(2015-08-04 14:28) Zgłoś naruszenie 01

  jeszcze niedawno Radwanek szczuł na nauczycieli , a teraz wszyscy szczują na wszystkich.Oj będzie wojna.

  Odpowiedz
 • plemnipotent(2015-07-29 20:12) Zgłoś naruszenie 03

  Głupi potrafi tylko zazdrościć innym bo wydaje mu się , że i wszyscy inni maja lepiej. Zęby być urzędnikiem trzeba być człowiekiem wykształconym , mieć predyspozycje i umiejętności , zaś kopać doły potrafi każdy imbecyl.

  Odpowiedz
 • Tomasz(2015-07-26 19:50) Zgłoś naruszenie 00

  Zaznaczyć należy, iż mundurowi mają przywileje, o ktorych mowa w artykule oraz wielej wiecej, a wciąż narzekają na zarobki. Nie znam żadnego funkcjonariusza, który zamieniłby się z urzędnikiem czy nauczycielem. Prawda jest tylko jedna. Jestem za tym by zrównać przywileje z mundurowymi. Wszyscy jesteśmy przecież równi wobec prawa. Szkoda, że tylko na papierze niestety.

  Odpowiedz

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!