Wiadomości z działu: Prawo

18 stycznia 2020 r.

Zgodnie z art. 184 kodeksu postępowania cywilnego (dalej: k.p.c.) sprawy cywilne, których charakter na to zezwala, mogą być uregulowane w drodze ugody zawartej przed wniesieniem pozwu. Sąd uzna ugodę za niedopuszczalną, jeżeli jej treść jest niezgodna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa.

Gdzie złożyć skargę na wójta niepłacącego należności 18 stycznia 2020 r.

Urząd gminy ma zaległości wobec mojej firmy. Chciałem sprawę zakończyć i wniosłem o próbę ugodową do sądu, ale sąd zwrócił wniosek z przyczyn formalnych, bo nie dotrzymałem terminu na wniesienie opłaty – po prostu przegapiłem go. Czy można złożyć zażalenie od postanowienia sądu albo w inny sposób interweniować?

18 stycznia 2020 r.

Żadna ustawa tak naprawdę nie zezwala gminie na wprowadzenie opłat za przyłączanie się do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej

Opłaty dla gmin za przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne: Trzeba je płacić? Kto ponosi koszty budowy18 stycznia 2020 r.

Samorządy nie mogą pobierać od swoich mieszkańców opłat za przyłączenie do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. To opłaty dodatkowe, które nie mają podstawy prawnej w przepisach. Takiego zdania są sądy administracyjne oraz prokuratura. Mieszkaniec budując przyłącze i tak musi sfinansować (czasem tylko w części) jego budowę.

18 stycznia 2020 r.

W opisanej sytuacji doszło do zajęcia należności na rachunku bankowym czytelnika i podjęcia działań w kierunku egzekucji z jego nieruchomości. Tego typu konsekwencje nieprawidłowego przetwarzania danych niewątpliwie mają wpływ na sytuację materialną, rodzinną czy zawodową czytelnika i mogą być dla niego dotkliwe.

Czego może domagać się poszkodowany, gdy komornik nie zweryfikował danych otrzymanych od wierzyciela?18 stycznia 2020 r.

Osoba, która poniosła szkodę lub doznała krzywdy w wyniku działań komornika, może żądać od niego odszkodowania w wysokości poniesionej szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę – jeśli działanie komornika było zawinione. Wysokość roszczenia będzie w takich przypadkach uzależniona od wysokości szkody lub rozmiarów doznanej krzywdy oraz zakresu i rodzaju spowodowanych naruszeń. Do tego rodzaju naruszeń można zaliczyć w szczególności naruszenie dóbr osobistych, takich jak prawo do prywatności czy imię i nazwisko. 

17 stycznia 2020 r.

W odniesieniu do kary umownej ukształtowało się bogate orzecznictwo sądowe, w którym kładzie się akcent m.in. na to, że należy się ona wierzycielowi nawet wtedy, gdy nie poniósł żadnej szkody, bo kara związana jest z odpowiedzialnością o charakterze odszkodowawczym (por. np. wyrok Sądu Najwyższego z 22 lutego 2019 r.; sygn. akt IV CSK 574/17).

Nie można naliczać kary umownej za dni, gdy towar już był dostarczony17 stycznia 2020 r.

Nasza spółka ma z gminą umowę na dostarczanie tonerów. Umowa przewiduje kary umowne tylko za opóźnienie w dostarczaniu. W grudniu dostawa towaru odbyła się dwa dni po terminie, ale gmina naliczyła kary za kolejne 15 dni, bo wtedy dopiero przyjęła na stan ten towar po korekcie pierwotnej faktury. Powołuje się na ustawę o finansach publicznych. Czy musimy płacić karę za 17 dni?

Polecane

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj

Polecane