Wiadomości z działu: Prawo

13 listopada 2018 r.

Po wejściu w życie nowelizacji fotel prezesa UOKiK będzie stanowiskiem bardziej politycznym niż merytorycznym

UOKiK wzmacnia się w cieniu. Prezes otrzyma nowe kompetencje13 listopada 2018 r.

Szereg nowych kompetencji kontrolnych dla prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz nowy tryb wyboru kierownictwa zawarto w projekcie ustawy wdrożeniowej, mającej na celu dostosowanie polskich regulacji do treści unijnego rozporządzenia o zakazie geoblokowania. Projekt z „ukrytymi” przepisami, niedotyczącymi meritum planowanej ustawy, przekazano biznesowi do konsultacji 26 października. Na przedstawienie swoich uwag dano zaledwie siedem dni.

13 listopada 2018 r.

Stanowisko KRS zostało przyjęte niejednogłośnie i po długiej dyskusji

KRS: Zabłocki nie jest godny urzędu sędziego13 listopada 2018 r.

„Czynności zmierzające do negowania ważności aktu powołania (sędziego – red.) godzą w fundamenty państwa prawnego. W sytuacji, gdy działania takie podejmuje sędzia albo sędzia w stanie spoczynku, okazuje się być on niegodnym powierzonego mu przez Rzeczpospolitą Polską urzędu” – to fragment niezwykle ostrego w swym tonie stanowiska, jakie podczas ostatniego dnia zeszłotygodniowego posiedzenia przyjęła Krajowa Rada Sądownictwa.

12 listopada 2018 r.

Fałszywe wezwania do zapłaty ws. RODO. Uwaga na próbę oszustwa

Fałszywe wezwania do zapłaty ws. RODO. Uwaga na próbę oszustwa12 listopada 2018 r.

„W trakcie przeprowadzonych czynności sprawdzających przez Głównego Inspektora Nadzoru Ochrony Danych Osobowych w jednostkach podrzędnych Instytutu Ochrony Danych Osobowych wykonywanych w oparciu o zgłoszenia osób trzecich lub podmiotów zewnętrznych ujawnione zostały liczne nieprawidłowości”. O masowych wezwaniach do zapłaty o podobnej treści informuje Maciej Kawecki, dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi i Koordynator prac nad reformą ochrony danych osobowych w Ministerstwie Cyfryzacji.

12 listopada 2018 r.

Dopiero gdy TSUE będzie kontynuował zapoczątkowaną linię orzeczniczą, będzie można mówić o kompleksowym ułatwieniu dla wierzycieli poszukujących ochrony przed nieuczciwymi dłużnikami

TSUE uprzywilejował tych, których wierzytelności wynikają z umów z dłużnikiem [ANALIZA]12 listopada 2018 r.

W związku z niezwykle częstym procederem wyzbywania się przez dłużników składników swojego majątku w celu pokrzywdzenia wierzycieli, coraz większego znaczenia w dzisiejszych czasach nabiera instytucja skargi pauliańskiej. Przepisy art. 527 i następne kodeksu cywilnego dają wierzycielowi możliwość wystąpienia z powództwem o uznanie za bezskuteczną czynności dokonanej pomiędzy dłużnikiem a osobą trzecią, jeżeli w jej wyniku doszło do pokrzywdzenia wierzyciela (skarga pauliańska).

11 listopada 2018 r.

Jeżeli wierzyciel, mimo wystawienia pokwitowania, twierdzi jednak, że świadczenie nie zostało spełnione, powinien tę okoliczność udowodnić.

Spełniłeś świadczenie? Możesz żądać od wierzyciela pokwitowania11 listopada 2018 r.

Dłużnik, który spełnił swoje świadczenia na rzecz wierzyciela, ma prawo żądać od niego pokwitowania. Uprawnienie dłużnika powiązane jest z obowiązkiem wierzyciela do współdziałania przy wykonaniu zobowiązania. Granice tego obowiązku wyznacza treść zobowiązania, cel społeczno-gospodarczy, zasady współżycia społecznego oraz – o ile istnieją w tym zakresie – ustalone zwyczaje.

11 listopada 2018 r.

Sąd podkreślił, że przedsiębiorca jako profesjonalista kalkuluje ceny, za jakie sprzedaje pojazdy.

Klauzula dopuszczająca podniesienie ceny musi być precyzyjnie ograniczona. Inaczej będzie abuzywna 11 listopada 2018 r.

Jestem dilerem jednej ze znanych marek samochodów. We wzorcu umowy zawarłem postanowienie o treści: „Kupujący zobowiązuje się kupić pojazd wskazany w umowie za pełną cenę tam określoną, która może wzrosnąć w przypadkach, gdy do dnia wydania pojazdu nastąpi zmiana stawek celnych lub podatkowych lub zostaną wprowadzone nowe opłaty”. Zarzucono mi, że jest niedozwolony. Nie zgadzam się z tym zarzutem, bo w jednym z postanowień wzorca umowy wskazano, że w przypadku niezaakceptowania przez kupującego wyższej ceny pojazdu ma on prawo odstąpić od umowy w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia o zmianie ceny. Czy rzeczywiście takie postanowienia są niedozwolone?

10 listopada 2018 r.

Zdarzały się już w Polsce wyroki, w których sędziowie orzekali, że krótkie zdania czy frazy nie podlegają prawu autorskiemu – trudno przypisać im status utworu, a co za tym idzie objąć ustawową ochroną.

Czy fragmenty książki można użyć do celów komercyjnych i marketingowych?10 listopada 2018 r.

Uliczne reklamy nie mogą obyć się bez promocji literatury. Jest ona najczęściej reklamowana za pośrednictwem witryn księgarń. Wybrane publikacje są eksponowane większą niż standardową okładką, krótkimi recenzjami czy cytatami z treści danej książki. Ale czy tego typu działania pozostają w zgodzie z uprawnieniami twórców wynikającymi z przepisów prawa autorskiego i praw pokrewnych?

10 listopada 2018 r.

Zabezpieczenie dowodów dopuszczalne jest do celów każdego postępowania w sprawie cywilnej.

Dowód można zabezpieczyć nawet przed wszczęciem postępowania przed sądem10 listopada 2018 r.

Czasem w postępowaniu cywilnym pojawia się obawa o możliwość przeprowadzenia dowodu w toku postępowania. Zarówno przed wniesieniem powództwa, jak i na wczesnym etapie postępowania może pojawić się w związku z tym potrzeba przeprowadzenia czynności dowodowej, której późniejsze dokonanie stanie się niewykonalne lub zbyt utrudnione. W takich sytuacjach warto skorzystać z instytucji zabezpieczenia dowodu.

Polecane

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj

Polecane