Minister Sprawiedliwości na podstawie § 19, § 20 oraz § 21 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie aplikacji referendarskiej i egzaminu referendarskiego (Dz. U. Nr 135, poz. 961) w związku z art. 66 ust. 1 i art. 70 ust. 5 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. Nr 26, poz. 157 ze zm.) wyznacza termin egzaminu referendarskiego:

● na dzień 4 listopada 2011 roku, godz. 10.00 (egzamin pisemny),

● na dzień 17 listopada 2011 roku, godz. 9.00 (egzamin ustny)
w siedzibie Departamentu Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie, ul. Zwycięzców 34.


Osoby, o których mowa w§ 19 pkt 3 cyt. rozporządzenia w związku z art. 66 ust. 1 i art. 70 ust. 5 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, winny w terminie do dnia 5 października 2011 r. złożyć wniosek o dopuszczenie do egzaminu referendarskiego.

Wnioski o przystąpieniu do egzaminu referendarskiego przyjmują prezesi sądów okręgowych właściwych ze względu na miejsce zamieszkania osób składających wniosek. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienie do złożenia egzaminu referendarskiego.

PS/źródło:MS

Zobacz także:

Ostateczne wyniki egzaminów adwokackiego i radcowskiego 2011

Test z egzaminu notarialnego 2011