Dzisiaj wchodzi w życie ustawa o broni i amunicji, która doprecyzowuje procedurę przyznawania pozwoleń na broń palną do ochrony osobistej. Policja musi teraz wydać pozwolenie, jeżeli wnioskodawca nie będzie stanowił zagrożenia dla samego siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego oraz przedstawi ważną przyczynę posiadania broni.

Jedną z najistotniejszych jest ponadprzeciętna potrzeba posiadania broni związana ze stałym, realnym i ponadprzeciętnym zagrożeniem bezpieczeństwa osobistego. Dotychczasowe zapisy z art. 10 ust. 1 ustawy o broni i amunicji przewidywały, że policja mogła wydać pozwolenie na broń do ochrony osobistej, jeżeli okoliczności, na które powołał się obywatel, uzasadniały jej wydanie.

Wśród siedmiu ważnych przyczyn, które zostały ujęte w nowelizacji, znalazło się również udokumentowane nabycie broni w drodze spadku, darowizny lub wyróżnienia. Taka sytuacja uprawnia do uzyskania pozwolenia na broń do celów pamiątkowych.

Urzędowej zgody na noszenie broni nie mogą uzyskać osoby stanowiące zagrożenie dla siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego, które zostały skazane prawomocnym orzeczeniem sądu za wybrane przestępstwa. Pozwolenia nie dostaną od dzisiaj osoby, które zostały skazane także za nieumyślne przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (np. nieumyślne spowodowanie uszczerbku na zdrowiu skutkującego ponad 7-dniową hospitalizacją pokrzywdzonego) lub komunikacyjnego popełnionego pod wpływem alkoholu.

Ułatwieniem jest możliwość zakupu broni przez internet lub telefon.

Pozwolenie na broń jest wydawane w drodze decyzji administracyjnej, w której określa się cel, w jakim zostało wydane, oraz rodzaj i liczbę egzemplarzy broni. Na wniosek osoby posiadającej pozwolenie na broń policja wydaje także zaświadczenie uprawniające do nabycia rodzaju i liczby egzemplarzy broni.

Pozwolenia na broń nie mogą uzyskać osoby niemające ukończonych 21 lat. Ponadto wnioskodawca musi być w pełni władz umysłowych. Pozwolenia nie dostają osoby z zaburzeniami psychicznymi, o znacznie ograniczonej sprawności psychofizycznej. Wnioskodawca nie może być uzależniony od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych i musi mieszkać na stałe w Polsce.

19,6 tys. pozwoleń na broń bojową mieli Polacy w 2010 r.

Podstawa prawna

Ustawa z 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. nr 38, poz. 195).