Płaci aplikant

Aplikacja ma mieć charakter odpłatny. Organizuje ją samorząd na zasadach samofinansowania. Jej koszty pokryją opłaty aplikantów, które określi premier po uzyskaniu opinii KRRP. Opłaty roczne nie mogą być wyższe niż 3-krotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce.

– Nowelizacja wprowadza mechanizm zewnętrznego ustalania opłaty za aplikację. Ten problem od lat wywoływał emocje. Dotychczas opłata ustalana była przez organizatora aplikacji, czyli przez samorząd. Skoro akceptujemy ustalanie zasad odpłatności za studia wyższe i podyplomowe, to nie ma przeszkód, by uznać taką samą zasadę w przypadku odpłatności za aplikację – uważa prezes Izby. – Aplikacja jest organizowana bez jakichkolwiek dotacji budżetowych, a wynagrodzenia wykładowców i koszty najmu sal ustalane są na wolnym rynku – dodaje Andrzej Kacperski.

– Praca rzecznika związana jest z występowaniem przed międzynarodowymi organami ochrony własności przemysłowej. Tak więc do prawidłowego wykonywania zawodu rzecznika niezbędna jest znajomość języków – tłumaczy Andrzej Pyrża.

Przedmiotem egzaminu kwalifikacyjnego będzie m.in. prawo własności przemysłowej, autorskie, cywilne, gospodarcze i administracyjne i odpowiednie do nich postępowania. Autorzy projektu proponują wprowadzenie możliwości wnoszenia odwołań od uchwał komisji egzaminacyjnych do KRRP.

– Nowe przepisy zapewnią przejrzystość i jasność egzaminu konkursowego i kwalifikacyjnego, który jest podstawą wpisu na listę rzeczników patentowych – twierdzą przedstawiciele UP i samorządu.

W 2005 roku aplikację rzecznika ukończyło 49 osób, a w ostatniej edycji zdały egzamin 74 osoby.

– Z uwagi na specjalistyczne pole działalności rzeczników, potrzebę biegłej znajomości polskiego prawa, a także znajomości języka polskiego szacować można, iż na listę rzeczników patentowych wpisać się może kilkudziesięciu obywateli państw członkowskich. Podobna liczba osób podejmować będzie świadczenie usług transgranicznych – uważa wiceprezes Andrzej Pyrża.

Dziś zawód rzecznika wykonuje 955 osób.

Według nowych propozycji kancelarie rzeczników będą mogły być prowadzone we wszystkich formach prawnych (dodano spółkę komandytowo-akcyjną i spółkę akcyjną).

Wiceprezes UP uzupełnia, że w przypadku spółek kapitałowych wprowadzono zasadę, iż większość udziałów lub akcji, a także większość członków zarządów stanowić mają rzecznicy.

Projekt wprowadza też obowiązek doskonalenia zawodowego.

– Jest to niezbędne ze względu na zmieniające się przepisy oraz stan wiedzy technicznej – konkluduje Andrzej Pyrża.

955 rzeczników patentowych działa w Polsce