Były pracownik wytoczył przeciwko mnie powództwo o zapłatę odszkodowania za bezpodstawne rozwiązanie umowy o pracę. Podstawę prawną pozwu stanowi art. 415 k.c. w zw. z art. 300 k.p. Pierwsza rozprawa, we wrześniu 2019 r., odbyła się w nieławniczym składzie. Czy w takim składzie sąd będzie procedował również w listopadzie, kiedy przypada kolejna rozprawa? Słyszałem, że SN niedawno stwierdził, że takie sprawy muszą być rozstrzygane nie tylko przez sędziego, lecz także przez dwóch ławników. Jeżeli tak jest, to, czy w listopadzie postępowanie będzie toczyło się od nowa?
W I instancji sąd w składzie jednego sędziego jako przewodniczącego i dwóch ławników rozpoznaje sprawy z zakresu prawa pracy m.in. o: ustalenie istnienia, nawiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy, o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy, o przywrócenie do pracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy lub płacy oraz łącznie z nimi dochodzone roszczenia, a także o odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy.
Jak zaś uznał Sąd Najwyższy w uchwale siedmiu sędziów z 17 października 2019 r., sygn. III PZP 5/19, mającej moc zasady prawnej: „Sprawę o odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy dochodzone przez pracownika od pracodawcy na podstawie art. 415 k.c. w związku z art. 300 k.p. rozpoznaje sąd w składzie jednego sędziego jako przewodniczącego i dwóch ławników”. Powyższa wykładnia art. 47 par. 2 pkt 1 lit. a k.p.c. od 17 października 2019 r. obowiązuje jednak „na przyszłość”. Oznacza to, że zaprezentowana w ww. uchwale zasada znajduje zastosowanie tylko w tych sprawach z zakresu prawa pracy o zapłatę „uzupełniającego” odszkodowania, dochodzonego na podstawie art. 415 k.c. w zw. z art. 300 k.p., które jeszcze nie zostały definitywnie zakończone. Natomiast w sprawach już zakończonych wyroki nie będą mogły być wzruszone z powodu nieważności postępowania, której przyczyną była wadliwa obsada składu sądu orzekającego w I instancji (art. 379 pkt 4 k.p.c.).
Odpowiadając zatem na pytanie czytelnika: jego sprawa, jako niezakończona jeszcze w sądzie I instancji, od listopada br. będzie się toczyć od nowa w składzie jednego sędziego jako przewodniczącego i dwóch ławników, a nie – jak dotychczas – tylko w składzie jednego sędziego jako przewodniczącego. W przeciwnym przypadku w sprawie doszłoby do nieważności postępowania.
Podstawa prawna
• art. 415 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145) w zw. z art. 300 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 730, ost. zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1043), art. 47 par. 2 pkt 1 lit. a art. 379 pkt 4 ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1460 ze zm., ost. zm. z 2019 r. poz. 1469).