Ubezpieczeni, którzy nie będą chcieli oszczędzać w pracowniczym planie kapitałowym, będą musieli wypełnić specjalną deklarację. Wzór znajduje się w przygotowanym przez ministra finansów projekcie rozporządzenia w sprawie rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

WZÓR: DEKLARACJA REZYGNACJI Z DOKONYWANIA WPŁAT DO PRACOWNICZEGO PLANU KAPITAŁOWEGO

Dokument ten realizuje zapisy ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215), która umożliwia zgromadzenie dodatkowego kapitału na starość.

Osoba, która nie będzie chciała skorzystać z takiej formy oszczędzania, będzie musiała podać wszystkie swoje dane oraz pracodawcy, a także podpisać szereg zobowiązań, zaczynając od oświadczenia, że rezygnacja jest działaniem świadomym.

Dalej, rezygnujący poświadcza kolejno własnoręcznym podpisem, że rezygnuje z :

  • otrzymania wpłaty powitalnej w wysokości 250 zł, należnej uczestnikom PPK
  • otrzymywania dopłat rocznych w wysokości 240 zł, należnych uczestnikom PPK
  • otrzymywania wpłat podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniający wskazany w pkt 2, w wysokości co najmniej 1,5 % mojego wynagrodzenia miesięcznego
  • dalszego gromadzenia środków na rachunku PPK, które mogą zostać wycofane z rachunku PPK uczestnika

Rezygnujący potwierdza też, że powyższe oświadczenie jest zgodne z jego wolą i składa je w sposób swobodny oraz nie znajduje się w stanie wyłączającym świadome lub swobodne podjęcie decyzji i wyrażenie woli.

Projekt rozporządzenia zakłada, że rezygnacja musi być sporządzona na papierze. Deklarację należy wypełnić wielkimi literami, a każda korekta powinna zostać potwierdzona podpisem uczestnika.

Do PPK najtrudniej będzie przekonać pracowników, a nie prezesów firm