EWA GRĄCZEWSKA-IVANOVA:

Przedsiębiorca w projekcie PPP będzie mógł skorzystać ze szczególnych przepisów specustawy. Co ta zmiana oznacza w praktyce?

AGNIESZKA FEREK:

Zgodnie z przepisami specustawy inwestorem realizującym inwestycje w zakresie budowli przeciwpowodziowych będzie mógł być również partner prywatny. Ustawa przyznała mu analogiczne uprawnienia jak innym inwestorom, np. marszałkowi województwa czy staroście. Ma to istotne znaczenie chociażby w przypadku przyspieszonej procedury wywłaszczeniowej. Partner prywatny, jako inwestor, będzie wyznaczał tereny objęte wywłaszczeniem lub ograniczeniem sposobu korzystania, występował z wnioskiem o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności lub o wszczęcie egzekucji administracyjnej przeciwko dotychczasowym właścicielom gruntów. Będzie także uprawniony do nabywania nieruchomości w imieniu Skarbu Państwa, by je wymienić. Działając w ramach umowy o PPP, partner prywatny otrzymuje kompetencje władzy publicznej i realizuje interes publiczny, co jest zgodne z ideą przedsięwzięć w modelu PPP i nie powinno budzić zastrzeżeń. Partnerzy prywatni muszą jednak liczyć się ze specyfiką tego typu przedsięwzięć i koniecznością przejęcia obowiązków zazwyczaj wykonywanych przez władzę publiczną.

Na czym może polegać rola partnera prywatnego w przedsięwzięciu PPP związanym z inwestycjami wodnymi?

Tego rodzaju przedsięwzięcia będą zapewne kształtowane na zasadzie okresowych płatności od podmiotów publicznych, które partner prywatny otrzyma w zamian za realizację inwestycji, a następnie utrzymywanie infrastruktury przeciwpowodziowej. Zgodnie z podstawowym założeniem PPP podmiot publiczny będzie jedynie nadzorować realizację przedsięwzięcia. To partner prywatny przejmie wszelkie obowiązki związane z jego przygotowaniem, o których mowa w ustawie (np. proces wywłaszczeniowy, a następnie z realizacją.

Czy przed wprowadzeniem specustawy partner prywatny mógł angażować się na zasadach PPP np. w budowę wałów?

Już wcześniej obowiązujące regulacje ustawy – Prawo wodne przewidywały realizację zadań z zakresu wykonywania urządzeń wodnych lub ochrony przed powodzią i suszą w formie partnerstwa publiczno-prywatnego (art. 9a), a zatem przepisy od dawna dopuszczają udział partnerów prywatnych w tego typu przedsięwzięciach.