ROZMOWA

KATARZYNA ŻACZKIEWICZ

MACIEJ SZPUNAR*

Zmiany, które wprowadził traktat z Lizbony, znacznie ułatwiają procedurę nakładania przez Trybunał sankcji finansowych. Komisja, wnosząc do Trybunału skargę przeciwko państwu członkowskiemu, może wystąpić o nałożenie sankcji finansowej. Chodzi tu o sytuacje, w których państwo członkowskie naruszyło obowiązek notyfikacji aktów wdrażających prawo unijne. Z kolei samo postępowanie o nałożenie sankcji finansowych jest znacznie skrócone. Zmiany te wymuszą na Polsce i innych państwach członkowskich – większą dyscyplinę przestrzegania prawa unijnego.

Od 2010 roku UKIE wszedł w skład Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Kto będzie odpowiadał za kontrolę wykonywania dyrektyw unijnych i harmonizację prawa w tym zakresie?

Dotychczasowe kompetencje UKIE zostały przejęte przez MSZ. Departament Prawa Unii Europejskiej funkcjonuje w niemal identycznej formie w nowej strukturze MSZ. Mam nadzieję, że zadania dotyczące dostosowania prawa polskiego do prawa UE, a także reprezentowania interesów Polski przed sądami europejskimi, będę realizowane co najmniej tak efektywnie, jak dotychczas. Pamiętajmy, że kwestie te rzadko znajdują się na pierwszych stronach gazet, co dla określenia rzeczywistej pozycji Polski w UE ma znaczenie kluczowe.

Rok temu rząd czekał na rozstrzygnięcie 13 spraw wszczętych przez Komisję przeciw Polsce. Jak zakończyły się te konflikty?

Spośród spraw, które zakończyły się dla nas korzystnie, należy w pierwszej kolejności wskazać na wyrok w sprawie dotyczącej krajowego planu rozdziału uprawnień do emisji gazów cieplarnianych zgłoszonego przez Polskę na lata 2008–2012. Sąd wydał 23 września 2009 r. wyrok stwierdzający nieważność decyzji Komisji. Od wyroku Komisja złożyła odwołanie.