Dominik Wałkowski, adwokat w kancelarii Wardyński i Wspólnicy

Jest to możliwe, gdyż na podstawie przepisów o odpadach domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości. To niekorzystne dla właściciela domniemanie można obalić, wskazując, że odpady należą do innej osoby. Może to być bardzo trudne lub wręcz niemożliwe.

Nakazując usunięcie odpadów, organ administracji ma obowiązek wskazać, w jaki sposób mają zostać one usunięte. Może to nastąpić np. w drodze zawarcia umowy z przedsiębiorcą posiadającym wymagane zezwolenie.

Odpady może również usunąć we własnym zakresie właściciel nieruchomości, ale czasem będzie to niemożliwe ze względu na brak stosownego zezwolenia. Należy pamiętać, że sposób usunięcia odpadów nie jest dowolny.

Usunięcie odpadów to także konieczność ich prawidłowego zagospodarowania – najczęściej unieszkodliwienia. Działania właściciela nieruchomości nie mogą prowadzić do niezgodnego z przepisami pozbycia się odpadów.

Obowiązek usunięcia odpadów może być egzekwowany przez organy administracji na podstawie przepisów o egzekucji administracyjnej. Możliwość nakazania usunięcia odpadów nie jest jedyną dolegliwością, która może spotkać właściciela nieruchomości.

W pewnych sytuacjach przedsiębiorcy muszą liczyć się z ryzykiem ponoszenia opłat podwyższonych za nielegalne składowanie lub magazynowanie odpadów lub niekiedy nawet z obowiązkiem podjęcia działań naprawczych, jeżeli w wyniku takiego składowania została wyrządzona szkoda w środowisku.