Anna Bajerska radca prawny, partner, Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Tak. Przypomnijmy, że od początku 2012 r. możliwe jest zakładanie spółek z o.o. przy wykorzystaniu wspomnianego wzorca. Zatem oznacza to, że odpada konieczność zastosowania dla umowy spółki z o.o. formy aktu notarialnego, pojawia się natomiast wymóg spełnienia określonych warunków o charakterze technicznym.

W pierwszej kolejności, niezależnie od wykorzystywanego rodzaju podpisu elektronicznego, konieczne jest utworzenie konta w systemie teleinformatycznym, służącego do obsługi zawiązania spółki z o.o. Konto zakłada się po podaniu danych identyfikujących zakładającą konto osobę, wskazaniu przez użytkownika hasła oraz dokonaniu weryfikacji zgodności imienia i nazwiska oraz numeru PESEL osoby z danymi zawartymi w zbiorze PESEL.

Konto jest udostępniane użytkownikowi po uwierzytelnieniu, w tym za pomocą podpisu elektronicznego lub bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu.

Oznacza to, że założyciele spółki nie muszą posługiwać się wyłącznie bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu art. 5 ustawy o podpisie elektronicznym, co otwiera drogę do wykorzystania uproszczonej procedury zakładania spółek z o.o.

Ustawodawca dopuścił bowiem możliwość korzystania z każdego podpisu elektronicznego, rozumianego jako dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone lub z którymi są logicznie powiązane, służą do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny.

W analizowanym przypadku podpis elektroniczny jest więc składany przez podanie nazwy użytkownika (czyli osoby fizycznej, która założyła konto w systemie teleinformatycznym służącym do obsługi zawiązania spółki) i hasła (czyli poufnych danych do składania podpisu elektronicznego).