Audytora nie może wybrać zarząd spółki. Jest on uprawniony jedynie do zawarcia umowy z biegłym rewidentem. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzone z naruszeniem wspomnianych regulacji jest nieważne (art. 66 ust. 6 ustawy o rachunkowości). Można zatem twierdzić, że zawarcie przez zarząd umowy z biegłym rewidentem bez uprzedniej uchwały zgromadzenia lub rady nadzorczej o jego wyborze jest naruszeniem ustawy.

Z drugiej strony warto jednak pamiętać o treści art. 17 kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z tym przepisem czynność prawna dokonana przez spółkę bez wymaganej ustawowo uchwały wspólników, walnego zgromadzenia lub rady nadzorczej jest nieważna. Zgoda na dokonanie czynności może być wyrażona zarówno przed jej dokonaniem, jak i po jej dokonaniu (art. 17 ust. 2 kodeksu spółek handlowych). W tym ostatnim przypadku zgoda nie może być udzielona później niż dwa miesiące od dokonania czynności przez spółkę. Zgoda udzielona po dokonaniu czynności ma moc wsteczną od chwili dokonania czynności.

Można zatem bronić poglądu, że wybór biegłego rewidenta przez zgromadzenie lub radę nadzorczą stanowi jednocześnie zgodę dla zarządu do zawarcia umowy z biegłym rewidentem, o której mowa w art. 17 ust. 2 kodeksu spółek handlowych. W takim przypadku uchwała mogłaby być podjęta także po zawarciu umowy przez zarząd, nie później jednak niż dwa miesiące od daty umowy.

Podjęcie takiej uchwały wyczerpywałoby ustawowy wymóg dokonania wyboru audytora przez uprawniony organ (zgromadzenie lub radę nadzorczą) oraz pozwalało potwierdzić skuteczność umowy zawartej z audytorem przez zarząd. Jeżeli natomiast uchwała taka nie zostanie podjęta, wówczas audytor nie będzie należycie wybrany i nie będzie miał ważnej podstawy do dokonania badania sprawozdania finansowego spółki.