W stosunku do przedsiębiorców niewypłacalnych winno zostać wszczęte postępowanie upadłościowe likwidacyjne, bądź z możliwością zawarcia układu, w sytuacji gdy zostanie uprawdopodobnione, że w drodze układu wierzyciele zostaną zaspokojeni w wyższym stopniu niż poprzez likwidację majątku dłużnika. Jeżeli przedsiębiorca jest wypłacalny, lecz mimo wykonywania swoich zobowiązań, według rozsądnej oceny jego sytuacji ekonomicznej jest oczywiste, że w niedługim czasie stanie się niewypłacalny, może złożyć oświadczenie o wszczęciu postępowania naprawczego. Za zgodą sądu postępowanie to może być także prowadzone przez niewypłacalnego przedsiębiorcę, w stosunku do którego sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości, z uwagi na opóźnienie w wykonaniu zobowiązań nieprzekraczające trzech miesięcy i sumie niewykonanych zobowiązań nieprzekraczającej 10 proc. wartości bilansowej przedsiębiorstwa. Art. 492 prawa upadłościowego i naprawczego wskazuje grupy przedsiębiorców, którzy nie mogą skorzystać z tego rozwiązania, z uwagi na wcześniejszą upadłość czy prowadzone już postępowanie naprawcze.

Postępowanie naprawcze wszczyna i prowadzi sam przedsiębiorca. Sąd m.in. sprawdza dopuszczalność wszczęcia postępowania naprawczego i kontroluje działania naprawcze przedsiębiorcy. Do wszczęcia postępowania naprawczego niezbędne jest złożenie do właściwego sądu upadłościowego oświadczenia o jego wszczęciu, oświadczenia, że nie zachodzą przesłanki wykluczające możliwość wszczęcia postępowania, planu naprawczego, typowych dokumentów wymaganych w postępowaniu upadłościowym oraz oświadczenia z podpisem notarialnie poświadczonym o prawdziwości danych zawartych w oświadczeniu o wszczęciu postępowania i złożonych dokumentach. Ponadto niezbędne jest dokonanie obwieszczenia o wszczęciu postępowania.