Z uwagi na długotrwałość procedury likwidacyjnej w praktyce może zaistnieć opisana sytuacja. W takim przypadku koniecznym będzie ustalenie, na jakim etapie znajduje się postępowanie likwidacyjne. Trzeba bowiem pamiętać o przepisach kodeksu spółek handlowych (k.s.h.), które ograniczają możliwość dokonania wypłat na rzecz wspólników. Po pierwsze, zgodnie z art. 275 par. 2 k.s.h., w okresie likwidacji nie można, nawet częściowo, wypłacać wspólnikom zysków przed spłaceniem wszystkich zobowiązań. Przepis ten ogranicza zatem możliwość wypłaty dywidendy na dla wspólników. Wypłata dywidendy jest dopuszczalna tylko wtedy, gdy spółka zaspokoi wszystkich swoich wierzycieli. Drugim przepisem ograniczającym możliwość wypłaty dywidendy jest art. 286 par. 1 k.s.h. stanowiący, że majątek spółki, który pozostał po zaspokojeniu jej wierzycieli, może zostać podzielony między wspólników najwcześniej po upływie 6 miesięcy od daty ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia informującego o otwarciu likwidacji i wzywającego wierzycieli do zgłaszania do spółki swoich wierzytelności.

Jak wynika z przytoczonych przepisów, wypłata dywidendy przez spółkę w likwidacji jest możliwa tylko w przypadku gdy spółka zaspokoiła wszystkich swoich wierzycieli, przy czym wypłata dywidendy nie może nastąpić wcześniej niż przed upływem okresu 6 miesięcy od daty publikacji ogłoszenia o likwidacji. Należy jednak zauważyć, że analizowane przepisy ograniczają jedynie możliwość wypłaty dywidendy, nie zaś możliwość podjęcia uchwały przez zgromadzenie wspólników o jej wypłacie. Zwyczajne zgromadzenie odbywające się w toku postępowania likwidacyjnego może zatem podjąć uchwałę o przeznaczeniu zysku na wypłatę dywidendy. Uchwała ta powinna jednak uzależniać wypłatę od wcześniejszego zaspokojenia przez spółkę jej wierzycieli i upływu 6 miesięcy od daty ogłoszenia o likwidacji.