Może trwać dowolnie długo, bo spadkobiercy nie mają obowiązku dokonywania działu spadku. Dział spadku polega na określeniu wartości majątku, który wchodzi w skład spadku, a następnie jego podziale między spadkobierców. Może on nastąpić na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami albo na mocy orzeczenia sądu. Sądowy dział spadku powinien zasadniczo obejmować cały spadek, ale z ważnych powodów może zostać ograniczony do części spadku. W razie umownego działu spadku możliwe jest objęcie nim całości lub części spadku. Warunkiem umownego działu spadku jest jednomyślność wszystkich spadkobierców co do konieczności działu, jego sposobu i przedmiotów, które mają przypaść poszczególnym stronom umowy, wysokości oraz sposobu ewentualnych spłat i dopłat. W razie gdy którykolwiek spadkobierca nie wyraża zgody na zaproponowany sposób działu spadku, istnieje możliwość dokonania sądowego działu spadku w postępowaniu nieprocesowym. Z wnioskiem może wystąpić każdy spadkobierca lub nabywca udziału spadkowego. Skład i wartość spadku ulegającego podziałowi ustala sąd i decyduje o wielkości części udziałów, spłat i dopłat oraz orzeka o roszczeniach związanych z istnieniem zapisów i rozliczeniami między spadkobiercami. Dotyczyć one mogą przedmiotów spadkowych, pobranych pożytków, poczynionych nakładów i spłaconych długów spadkowych. Po prawomocnym zakończeniu postępowania o dział spadku niedopuszczalne jest dochodzenie przez uczestników tego postępowania roszczeń o zwrot nakładów dokonanych na nieruchomość wchodzącą w skład spadku.