Niepodzielony majątek spadkowy traktowany jest jako współwłasność wszystkich spadkobierców, a jej zniesienie może nastąpić w każdym czasie, na żądanie każdego z uprawnionych. Dział spadku może nastąpić przez umowę lub kilka umów o dział spadku, lub w toku postępowania przed sądem, a także przez umowę pozasądową, ugodę sądową zawartą w postępowaniu pojednawczym, ugodę sądową zawartą w postępowaniu nieprocesowym i ugodę sądową zawartą przed sądem polubownym.

Spadkobiercy mogą wybrać tryb, w jakim podzielą masę spadkową. Umowę lub umowy mogą jednak zawrzeć tylko wtedy, gdy wszyscy są zgodni co do sposobu działu. Umowa o dział obejmie cały spadek lub tylko wyłącznie jego część. Spadkobiercy mogą również zawrzeć szereg umów regulujących wzajemne stosunki majątkowe w zakresie współwłasności majątku spadkowego. Umowy dotyczą wówczas znoszenia współwłasności poszczególnych składników majątku, sposobu sprawowania zarządu lub rozliczeń z tytułu spłaconych długów spadkowych.

Przedmiotem działu spadku są jego aktywa, długi spadkowe dzielone są z mocy prawa odpowiednio do podziału aktywów. Umowa o dział spadku może regulować, kto i za jakie długi spadkowe ponosi odpowiedzialność. Zastrzeżenie to będzie wywoływać skutki prawne jedynie w stosunkach wewnętrznych między współspadkobiercami. Umowa o dział spadku może zostać zawarta w zasadzie w dowolnej formie, przepisy nie przewidują bowiem formy, w jakiej ma ona zostać zawarta. Dopuszczalne jest więc zawarcie umowy o dział spadku w zwykłej formie pisemnej, a nawet w formie ustnej.