Właściciel może wypowiedzieć umowę najmu lokatorowi zalegającemu z czynszem lub innymi opłatami za używanie lokalu za pełne trzy okresy płatności, który nie uregulował ich pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia i wyznaczenia dodatkowego miesięcznego terminu zapłaty zaległych i bieżących zależności. Właściciel może wypowiedzieć stosunek prawny również wówczas, gdy lokator podnajął albo oddał do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez wymaganej pisemnej zgody właściciela. Gdy po zakończeniu okresu wypowiedzenia najemca dobrowolnie się nie wyprowadzi właściciel może wystąpić do sądu o wyeksmitowanie go. Po uprawomocnieniu się wyroku o eksmisję i opatrzeniu go klauzulą wykonalności egzekucję rozpocznie na wniosek właściciela komornik, który doprowadzi do opróżnienia mieszkania.

Pozew o eksmisję

Pozew o eksmisję właściciel wnosi do sądu rejonowego właściwego dla miejsca pozwanego, czyli eksmitowanego lokatora. Musi domagać się w nim również objęcia eksmisją wszystkich osób wspólnie mieszkających z najemcą (domowników), podać przyczynę eksmisji i dokładnie ją uzasadnić.

Pozew o eksmisję powinien spełniać wymogi pisma procesowego. Musi zawierać oznaczenie sądu, do jakiego jest skierowany, osnowę wniosku oraz okoliczności faktyczne uzasadniające żądanie, dowody na poparcie przytoczonych okoliczności, a także podpis strony, jej przedstawiciela ustawowego albo pełnomocnika.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak można wyeksmitować uciążliwego lokatora.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:
- Dokąd można eksmitować uciążliwego najemcę
- Osoba eksmitowana ma zostać przekwaterowana do pomieszczenia tymczasowego. Jakie kryteria powinno ono spełniać?
- Dlaczego najłatwiej jest eksmitowć najemcę, który zawarł umowę o najem okazjonalny?
- Jak w pozwie uzasadnić eksmisję za znęcanie się nad rodziną