Wpływ ogłoszenia upadłości na stosunki majątkowe małżeńskie upadłego regulują przepisy prawa upadłościowego i naprawczego. Zgodnie z art. 125 tego prawa zniesienie wspólności majątkowej na podstawie orzeczenia sądu w ciągu roku przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości jest bezskuteczne w stosunku do wierzycieli upadłego. Po ogłoszeniu upadłości nie można też znieść wspólności ustawowej z datą wcześniejszą w stosunku do daty ogłoszenia upadłości. Zniesienie wspólności majątkowej umową majątkową jest skuteczne w stosunku do masy upadłości tylko wtedy, gdy umowa zawarta została co najmniej dwa lata przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Jak z tego wynika, zawarcie z żoną umowy o rozdzielności majątkowej po ogłoszeniu upadłości nie uchroni majątku przed wierzycielami. Taką szansę daje umowa zawarta co najmniej dwa lata przed ogłoszeniem upadłości. Natomiast w razie ogłoszenia upadłości jednego z małżonków wspólność ustawowa między małżonkami ustaje z mocy prawa z dniem ogłoszenia upadłości, a majątek wspólny wchodzi do masy upadłości. Podział majątku wspólnego po ogłoszeniu upadłości jednego z małżonków jest wyłączony.