Wyjaśnia ekspert KATARZYNA ARASIEWICZ, ekspert z Grupy Prawno-Finansowej Causa

Dłużnik może żądać umorzenia egzekucji co do rat alimentacyjnych wymagalnych w przyszłości. Aby było to możliwe, trzeba spełnić określone w przepisach warunki. Dłużnik musi więc uiścić wszystkie świadczenia dotychczas wymagalne. Ten etap czytelnik ma już za sobą. Jednak to nie wystarczy. Poza tym powinien złożyć do depozytu sądowego równowartość alimentów, należnych za sześć miesięcy, z równoczesnym umocowaniem komornika do podejmowania tej sumy. Należy liczyć się z tym, że komornik skorzysta z tego umocowania, gdy stwierdzi, że dłużnik popadł w zwłokę z uiszczeniem świadczeń wymagalnych, równocześnie wszczynając z urzędu egzekucję.

NASZA REKOMENDACJA

Jeśli czytelnik chciałby, żeby komornik umorzył egzekucję alimentów, w pierwszej kolejności, powinien złożyć do depozytu sądowego 3,6 tys. zł. Należy wówczas zadbać o dowód wpłaty tej kwoty i dokument potwierdzający umocowanie do podjęcia złożonych do depozytu pieniędzy. Gdy czytelnik będzie posiadał te dokumenty, powinien je przedstawić komornikowi, który dopiero wtedy będzie mógł umorzyć egzekucję.

Podstawa prawna

• Art. 883 par. 2 ustawy z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43, poz. 296 z późn. zm.).