Postępowanie przed Sądem Najwyższym powinno być prowadzone według przepisów obowiązujących w chwili wniesienia skargi kasacyjnej, nawet jeżeli w momencie wszczęcia sprawy w pierwszej instancji jeszcze nie weszły w życie.

Takie rozstrzygnięcie zostało wczoraj podjęte przez Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów, pod przewodnictwem prezesa SN Waleriana Sanetry. Uchwale została nadana moc zasady prawnej.

Nieopłacona – odrzucona

W sprawie chodziło o rozstrzygnięcie, czy podlega odrzuceniu nieopłacona skarga kasacyjna bez wezwania przez sąd do uzupełnienia tego braku. Taka możliwość istniała na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów. Zostały one jednak uchylone przez nowelizację kodeksu postępowania cywilnego, która weszła w życie w lipcu zeszłego roku. Obecnie, wniesione pismo nie może być odrzucone pomimo braku opłaty, jeżeli wcześniej strona nie została wezwana do jej uiszczenia.

Sąd Najwyższy ocenił, że skarga kasacyjna złożona po wejściu w życie nowej regulacji powinna być traktowana jako nowe postępowanie, w związku z czym strona musi zostać wezwana do opłacenia skargi. Dopiero dalsze nieuiszczenie wymaganej kwoty skutkuje odrzuceniem. Takiego rozstrzygnięcia domagała się również prokurator.

– Wola ustawodawcy była taka, aby nieopłacona skarga kasacyjna wniesiona przez adwokata po dniu wejścia w życie ustawy uchylającej art. 1302 par. 3 k.p.c. podlegała odrzuceniu dopiero po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia tego braku – podkreślił prezes SN.