TEZA

1. Istnieje obowiązek uzyskania przez inwestora pozwolenia na budowę wszelkiego rodzaju obiektów budowlanych i wykonywanie wszelkich robót budowlanych, chyba że przepisy art. 29–31 prawa budowlanego obowiązku uzyskania pozwolenia nie wymagają.

2. O wzięciu udziału w przeprowadzaniu dowodu może decydować wyłącznie strona, a nie organ, przed którym toczy się postępowanie administracyjne.

STAN FAKTYCZNY

Pismem z 23 lipca 2007 r. Tadeusz M. zwrócił się do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zajęcie stanowiska w sprawie samowoli budowlanej. Organ ten wszczął postępowanie. W jego trakcie ustalił, że na działce nr 25/2 do budynku, na całej długości ściany, przylega wiata drewniana wybudowana bez wymaganego pozwolenia na budowę. Ustalono także, że budynek ten jest wpisany do rejestru zabytków. Dlatego powyższy organ wystąpił do wojewódzkiego konserwatora zabytków o zajęcie stanowiska w tej sprawie. Postanowieniem wojewódzki konserwator zabytków negatywnie zaopiniował istnienie tego obiektu. Powiatowy Inspektor Nadzoru nakazał decyzją wydaną na podstawie art. 48 ust. 1 prawa budowlanego rozbiórkę wiaty. Od tej decyzji odwołali się wpółwłaściele budynku, do którego przylegała wiata. Organ II instancji, utrzymał zaskarżoną decyzję.

Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na powyższą decyzję wnieśli współwłaściciele. WSA skargę uwzględnił.

Z UZASADNIENIA

Zdaniem WSA podstawową kwestią w tej sprawie było udzielenie odpowiedzi, czy w świetle zgromadzonych materiałów organ I instancji miał dostateczną podstawę do wydania swojej decyzji na podstawie przepisu art. 48 ust. 1 prawa budowlanego. Zgodnie bowiem z tym przepisem właściwy organ nakazuje, z zastrzeżeniem ust. 2, w drodze decyzji, rozbiórkę obiektu budowlanego lub jego części, będącego w budowie albo wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę.

WSA przychylił się do twierdzenia organu II instancji, że istnieje obowiązek uzyskania przez inwestora pozwolenia na budowę na realizację wszelkiego rodzaju obiektów budowlanych i wykonywanie wszelkich robót budowlanych, chyba że przepisy art. 29–31 prawa budowlanego obowiązku uzyskania pozwolenia nie wymagają. W świetle tych regulacji przyjąć należy, że zasadniczą kwestią w omawianej sprawie było ustalenie, a tym samym wykazanie przez organ I instancji, iż na wybudowanie spornej drewnianej wiaty skarżący powinien był uzyskać pozwolenie na budowę. Organ ten nie wykazał, że na budowę przedmiotowej wiaty wymagane było pozwolenie na budowę. Nie odniósł się do art. 29 ust. 1 pkt 2 prawa budowlanego. Przepis ten stanowi, że pozwolenia na budowę nie wymaga budowa wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 25 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki. Organ II instancji, choć zauważył powyższe uchybienie, utrzymał w mocy decyzję organu I instancji. WSA stwierdził, że naruszona została zasada dwuinstancyjności (art. 15 k.p.a.) przez dwukrotne rozpoznanie i rozstrzygnięcie tożsamej pod względem zarówno podmiotowym, jak i przedmiotowym sprawy administracyjnej.

Ponadto WSA zarzucił organowi I instancji, że strony postępowania nie zostały poinformowane o czynnościach przesłuchania świadków przez co naruszony został art. 79 par. 1 k.p.a. Przepis ten bowiem nakłada obowiązek zawiadomienia strony o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu ze świadków, biegłych i oględzin przynajmniej na siedem dni przed terminem.

Wyrok WSA we Wrocławiu z 24 września 2009 r., sygn. akt II SA/Wr 212/09