Obecnie osadzeni mogą świadczyć nieodpłatną pracę w dwóch przypadkach - obowiązkowo na rzecz zakładu karnego lub dobrowolnie dla jednostek samorządu terytorialnego. Zmiany proponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości przewidują dodanie 3 innych możliwości nieodpłatnego zatrudnienia, w tym m.in. przez spółki prawa handlowego z wyłącznym udziałem Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Projekt nowelizacji modyfikuje też charakter pracy osadzonych. Do tej pory była ona dobrowolna. "Proponowane rozwiązania modyfikują treść k.k.w. sprawiając, że nieodpłatna praca stanie się przymusowa, a za odmowę jej wykonania skazany będzie mógł być pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej"– mówi Marcin Wolny, prawnik HFPC.

HFPC zwraca również uwagę, że problemem jest też możliwość nieodpłatnego zatrudniania osadzonych przez ulokowane w przywięziennych zakładach pracy spółki prawa handlowego. W ocenie Fundacji, nowe przepisy mogą doprowadzić do sytuacji, w której przywięzienne zakłady zmienią się w zakłady pracy przymusowej.

W swojej opinii HFPC krytycznie odniosła się także do zwiększenia obowiązkowych potrąceń z wynagrodzeń osadzonych przeznaczonych na Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych. Podkreśla, że takie rozwiązanie doprowadzi do zmniejszenia środków z tzw. żelaznej kasy, czyli części pieniędzy zarobionych przez osadzonego wypłacanych po opuszczeniu zakładu karnego. Co więcej, wpłynie to również na sytuację osób trzecich.

PS/źródło: HFPC